00385-2016-0006

BG-Пазарджик: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351736

Община Пазарджик, бул. България №2, За: Васка Коларова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 402255, E-mail: secretary@pazardjik.bg, Факс: 034 440711

Място/места за контакт: Община Пазарджик

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.pazardjik.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

“Работно проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителни дейности на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Пазарджик
Код NUTS: BG423
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка обхваща изпълнение на Инженеринг (работно проектиране, съгласуване, строителство и авторски надзор,) на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Инженеринговите дейности предвидени за изпълнение по всяка съответна обособена позиция са следните:: • Преглед и анализ на съществуващото положение и наличната документация за планираните дейности, както следва: а/ изготвени обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ; б/ изготвено обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане. • Изготвяне на Работен проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за прилагането му и указанията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради; • Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции, съгласно изискванията на нормативната база и тръжните условия; • Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; • Получаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен Работен проект по всички проектни части в съответствие с чл. 148 от ЗУТ и законосъобразно започване на строителството; • Изпълнение на строително-монтажни работи; • Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, включващ стриктно спазване на одобрената проектна документация, технически решения, доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; • Изготвяне на екзекутивна документация, в съответствие със ЗУТ; • Въвеждане на обекта в експлоатация с Протокол – „Образец 16“ и Разрешително за ползване.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71220000, 45000000, 71000000

Описание:

Архитектурно проектиране
Строителни и монтажни работи
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
11536259.71 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: (П1) Срок за изготвяне на работен проект в календарни дни; ; тежест: 10
Критерий: (П2) Срок за изпълнение на СМР в календарни дни; ; тежест: 30
Критерий: (П3) Предложена цена за изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор; ; тежест: 10
Критерий: (П4) Предложена цена за изпълнение на СМР;; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

0385-2016-0006

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2016/S 064 - 109731 от 01.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 99-ЗОП-93 / Обособена позиция №: 8 / Заглавие на обособената позиция: „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Пазарджик, ул. ”Стефан Караджа” № 17 А, Б и В“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.07.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„МЕЛАДИНИС” ООД, ЕИК 200087555, ул. Кара Никола Ангелов № 16, Република България 4400, Пазарджик, Тел.: 0888 261521

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 1376438.48 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1214520.95 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 99-ЗОП-89 / Обособена позиция №: 9 / Заглавие на обособената позиция: „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул.”Константин Величков” № 3 и № 5”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.07.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“РОУЗ ВАЛЕЙ ГРУП - ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 160109101, УЛ. ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ № 80, ВХ. В, ЕТ. 1, АП.4, Република България 4300, Карлово, Тел.: 0897 777577

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 788585.44 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 783470.29 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 99-ЗОП-90 / Обособена позиция №: 11 / Заглавие на обособената позиция: „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Пазарджик, ул.”Осми март” № 12 А, Б и В”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.07.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“СТРОЙМОНТАЖ” ЕООД, ЕИК 130169509, УЛ. РАЙКО АЛЕКСИЕВ № 14 А, Република България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 451158

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 812219.56 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 810024.37 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 99-ЗОП-87 / Обособена позиция №: 12 / Заглавие на обособената позиция: „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. ”Димчо Дебелянов” № 8, № 10, № 12 и № 14”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.07.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ПС-ПАЗАРДЖИК” ЕАД, ЕИК 822114822, УЛ. СИНИТЕВСКА № 29, Република България 4400, Пазарджик, Тел.: 0899 999777

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 1073482.48 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1072829.69 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

ДА

Дял: 71.62%
Кратко описание на стойността/дела от поръчката, които ще бъдат възложени на подизпълнител/и:

1. "Транс Сервиз" ООД, гр. Пловдив, ЕИК 115195183, 66,22 % и следните видове СМР - подмяна на дограма; топло и хидроизолация; зидарии. 2. "Ер Те Консулт Инженеринг" ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 203319425, 5,40 % - дейности по работно проектиране и осъществяване на авторски надзор.


Поръчка №: 99-ЗОП-91 / Обособена позиция №: 13 / Заглавие на обособената позиция: „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Пазарджик, ул. ”Кочо Честименски” № 2, № 4 и № 6”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.07.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

БРОКС 2003 ООД, ЕИК 112599085, ул. Иван Вазов № 5, Република България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 444095, Факс: 034 443811

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 793401.36 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 759306.54 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 99-ЗОП-92 / Обособена позиция №: 14 / Заглавие на обособената позиция: „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. ”Одрин” № 75 А, Б и В”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.07.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

АТП - АТОМТОПЛОПРОЕКТ ООД, ЕИК 131360321, кв. Лозенец, ул. Златен рог №16А, ет.9, Република България 1000, София, Тел.: 02 4233731, Факс: 02 4262683

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 801427.4 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 800777.6 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 99-ЗОП-97 / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: “Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул.”Мътница” № 2, № 4, № 6, № 8 и № 10”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.07.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

СТАР СИТИ ЕООД, ЕИК 831192695, жилищна група Южен парк, бл. 122, вх.А, Република България 1000, София, Тел.: 02 9625817, Факс: 02 9625422

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 1372170.16 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1291508.81 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 99-ЗОП-99 / Обособена позиция №: 10 / Заглавие на обособената позиция: „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. ”Димчо Дебелянов” № 7, № 9, № 11, № 13 и № 15”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.07.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД ПСГ ИНВЕСТ - ПАЗАРДЖИК, ЕИК 177045518, ж.к. Дървеница, бл.48, вх.Д, ап.88, Република България 1000, София, Тел.: 0885 701405

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 987561.08 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 949526.63 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 99-ЗОП-100 / Обособена позиция №: 7 / Заглавие на обособената позиция: „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Пазарджик, ул.”Криволак” № 5, № 7, № 9 и № 11”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.07.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ПАРТРЕЙД ООД, ЕИК 112062174, ул. Пловдивска №113, п.к. 5, Република България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 445755, Факс: 034 445659

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 1202474.84 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1199712.4 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 99-ЗОП-101 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: “Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. ”Осми март” № 10 А и Б”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.07.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ - КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 131405777, ул. Кишинев №1, ет.4, ап.20, Република България 1407, София, Тел.: 02 9500980, Факс: 02 9500980

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 492489.24 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 485268.28 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 99-ЗОП-102 / Обособена позиция №: 6 / Заглавие на обособената позиция: „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул.”Дунав” № 2
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.07.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ЕКО-ХИДРО-90 ООД, ЕИК 112580619, ул. Асен Златаров №12, Република България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 440975, Факс: 034 441121

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 1187100.6 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1036306.75 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 99-ЗОП-103 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: “Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул.”Антим I” № 10”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.07.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

СЕТАТЕХ ЕООД, ЕИК 202571423, ул. Богдан №5, ет.5, ап.7, Република България 1000, София, Тел.: 0888 353464

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 1197750.68 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1133007.4 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.08.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. За Обособена позиция № 1: „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул.”Антим I” № 10” 1.1. „Сетатех” ЕООД, гр. София, ЕИК 202571423 2. За Обособена позиция № 2: „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. ”Осми март” № 10 А и Б” 2.1. „Строителство и саниране-Инженеринг - консулт” ЕООД, гр. София, ЕИК 131405777 2.2. Дружество „Хебър”, гр. София, с членове в Дружеството: - „Енергоефект“ ООД, гр. Перник, ЕИК 113591198 - „Витена“ ООД, гр. Перник, ЕИК 010766798 - „Тимбилд“ ЕООД, гр. София, ЕИК 175036723 2.3. „Братя Пашкулеви” ООД, гр. Брацигово, ЕИК 112069083 3. За Обособена позиция № 3: „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, бул. ”Георги Бенковски” № 14 и № 16 и ул. “Макгахан” № 12” 3.1. „Грийн Билд БГ” ЕООД, гр. София, ЕИК 201657531 4. За Обособена позиция № 4: „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. ”Мътница” № 2, № 4, № 6, № 8 и № 10” 4.1. „Стар Сити” ЕООД, гр. София, ЕИК 831192695 4.2. „ГБС - Пловдив” АД, гр. Пловдив, ЕИК 115345761 5. За Обособена позиция № 5: „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. ”Райко Даскалов” № 22, № 24, № 26 и № 28” 5.1. „Пътстрой” ООД, гр. Пазарджик, ЕИК 112069222 6. За Обособена позиция № 6: „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. ”Дунав” № 2“ 6.1. „НСК София” ЕООД, гр. София, ЕИК 831838874 6.2. „Еко-Хидро-90” ООД, гр. Пазарджик, ЕИК 112580619 7. За Обособена позиция № 7: „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. ”Криволак” № 5, № 7, № 9 и № 11” 7.1. „Пи Ес Ай” АД, гр. Стара Загора, ЕИК 833175762 7.2. „Партрейд” ООД, гр. София, ЕИК 112062174 7.3. „Кристех 84” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 160082946 8. За Обособена позиция № 8: „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. ”Стефан Караджа” № 17 А, Б и В“ 8.1. Обединение „Караджа 2016”, гр. Ямбол, с членове в Обединението: - „ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Ямбол, ЕИК 128005374 - „СТИНИ“ ООД, гр. София, ЕИК 175165682 - „ИНЖПРОЕКТ“ ООД, гр. Бургас, ЕИК 102879014 8.2. Държавно предприятие „Фонд затворно дело”, гр. София, ЕИК 129009070 8.3. „Меладинис” ООД, гр. Пазарджик, ЕИК 200087555 9. За Обособена позиция № 9: „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. ”Константин Величков” № 3 и № 5” 9.1. „Роуз Валей Груп-Инженеринг” ЕООД, гр. Карлово, ЕИК 160109101 10. За Обособена позиция № 10: „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. ”Димчо Дебелянов” № 7, № 9, № 11, № 13 и № 15” 10.1. Обединение „Трейс-Арх”, гр. Бургас, с членове в Обединението: - „ТРЕЙС БУРГАС“ ЕАД, гр. Бургас, ЕИК 200627706 - „АРХОНТ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 131544346 10.2. ДЗЗД „ПСГ Инвест-Пазарджик”, гр. София, с членове в Дружеството: - „Енергоинвестинженеринг“, ЕООД, гр. Враца, ЕИК 831640764 - „ПСГ“ АД, гр. София, ЕИК 131137959 11. За Обособена позиция № 11: „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул.”Осми март” № 12 А, Б и В” 11.1. „Строймонтаж” ЕООД, гр. Пазарджик, ЕИК 130169509 12. За Обособена позиция № 12: „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. ”Димчо Дебелянов” № 8, № 10, № 12 и № 14” 12.1. „Заводски строежи-ПС-Пазарджик” ЕАД, гр. Пазарджик, ЕИК 822114822 13. За Обособена позиция № 13: „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. ”Кочо Честименски” № 2, № 4 и № 6” 13.1. „БРОКС 2003” ООД, гр. Пазарджик, ЕИК 112599085 14. За Обособена позиция № 14: „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. ”Одрин” № 75 А, Б и В” 14.1. АТП „Атомтоплопроект” ООД, гр. София, ЕИК 131360321