Версия за печат

00164-2015-0039

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 91 от 05.08.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на отбраната, ул. Дякой Игнатий № 3, За: Аделина Николова, Р. България 1092, София, Тел.: 02 9220641, E-mail: a.e.nikolova@mod.bg, Факс: 02 9515169

Място/места за контакт: Главна дирекция Отбранителна аквизиция

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mod.bg/bg.

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/MO-DIO-2015-054.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Отбрана


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на хранителни продукти и напитки.

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на хранителни продукти и напитки за военните формирования от състава на Съвместно командване на силите, Сухопътни войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили и за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ (ИА „ВКВПД) за период от три години, разделени на обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от I-ви регион София. Обособена позиция № 2 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от II-ри регион Пловдив. Обособена позиция № 3 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от III-ти регион Варна. Обособена позиция № 4 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от IV-ти регион Бургас. Обособена позиция № 5 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от I-ви регион София, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 6 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от II-ри регион Пловдив, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 7 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от III-ти регион Варна, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 8 – Доставка на хранителни продукти за военните формирования от IV-ти регион Бургас, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 9 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за I-ви регион София. Обособена позиция № 10 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за II-ри регион Пловдив. Обособена позиция № 11 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за III-ти регион Варна. Обособена позиция № 12 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за IV-ти регион Бургас. Обособена позиция № 13 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за I-ви регион София, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 14 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за II-ри регион Пловдив, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 15 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за III-ти регион Варна, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 16 – Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за IV-ти регион Бургас, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000, 15330000, 15312200

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Плодове и зеленчуци, преработени
Бланширани картофи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 99 от 17.08.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-683130
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 161 - 294659 от 21.08.2015 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 164-2015-39
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

683130

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

18.08.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

За обособена позиция № 6 в определения срок - 18.12.2015г. са подадени и регистрирани 3 броя оферти от трима различни участника. И тримата участника са били отстранени от комисията за разглеждане,оценка и класиране на подадените оферти на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП (отм.) - офертите не отговарят на предварително обявените условия на възложителя. За обособена позиция № 14 в определения срок - 18.12.2015г. са подадени и регистрирани 3 броя оферти от трима различни участника. И тримата участника са били отстранени от комисията за разглеждане,оценка и класиране на подадените оферти на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП (отм.) - офертите не отговарят на предварително обявените условия на възложителя.За обособена позиция № 16 в определения срок - 18.12.2015г. са подадени и регистрирани 4 броя оферти от четирима различни участника. И четиримата участника са били отстранени от комисията за разглеждане,оценка и класиране на подадените оферти на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП (отм.) - офертите не отговарят на предварително обявените условия на възложителя.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

1.Обособена позиция № 6 „Доставка на хранителни продукти за военните формирования от II-ри регион Пловдив, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“; 2.Обособена позиция № 14 „Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за II-ри регион Пловдив, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“; 3.Обособена позиция № 16 „Доставка на хранителни продукти и напитки за Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за IV-ти регион Бургас, предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.08.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Борислав Кирилов Попов - упълномощен с МЗ № 330/21.04.2016 г.
Длъжност: Заместник-главен директор на главна дирекция "Отбранителна аквизиция"