Версия за печат

01118-2016-0004

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 131516795

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул.Г.Й.В.Гурко № 6, За: Георги Грудев, България 1000, София, Тел.: 02 9492324, Факс: 02 9492404

Място/места за контакт: гр. София, ул. Г.Й.В. Гурко № 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.esmis.government.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: ИА ЕСМИС изгражда, поддържа, развива,експлоатира и управлява Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, която е част от Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при обявяване на извънредно положение, военно положение и/или положение на война.

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Доставка на материали и компоненти за нуждите на ИА ЕСМИС“, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставки на съобщителни кабели със съоръжения и материали към тях за кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на силови кабели, електроапаратура и електроматериали за напрежения до и над 1000 V за поддръжка електрозахранването на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение“ ;Обособена позиция № 3 – „Доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд и обектите със специално предназначение“.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Участникът избран за изпълнител се задължава да достави заявеното количество материали, до посочен от възложителя град на територията на Р. България, като мястото на съответната доставка ще бъде уточнено на етап изпълнение на договора. Забележка: Обектите от структурата на ИА ЕСМИС са разположени на територията на цялата страна.
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на материали и компоненти за нуждите на ИА ЕСМИС, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставки на съобщителни кабели със съоръжения и материали към тях за кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура““; обособена позиция № 2 – „доставка на силови кабели, електроапаратура и електроматериали за напрежения до и над 1000 v за поддръжка електрозахранването на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение“ 2. Пълното описание на отделните артикули по обособени позиции се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

44190000, 43320000, 44320000, 31700000

Описание:

Различни видове строителни материали
Строително оборудване
Кабели и свързани с тях продукти
Електронни, електромеханични и електротехнически принадлежности

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Цена за изпълнение; тежест: 80
Критерий: Срик за доставка след заявка; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2016/S 074 - 129122 от 15.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 32 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Доставки на съобщителни кабели със съоръжения и материали към тях за кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.06.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Тилком ООД, София, р-н Искър, ул. Поручик Неделчо Бончев № 1, България 1528, София, Тел.: 02 9799760, E-mail: office@tilcom-bg.com, Факс: 02 9799771

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 200000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 33 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на силови кабели, електроапаратура и електроматериали за напрежения до и над 1000 V за поддръжка електрозахранването на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.06.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Семо ООД, София, бул. Ботевградско шосе 247, офис 2506, България 1517, София, Тел.: 02 9310177, E-mail: engineering@semo.bg, Факс: 02 9424762

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 60000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.08.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Участници подали оферти за Обособена позиция № 1 - „ОПТИКОМ” ООД, БУЛ. „АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ“ № 1, ЕТ. 4, ГР. СОФИЯ, П.К. 1756, ТЕЛ. 02/421 4270, ФАКС: 0887/417850; „ФИЛКАБ” АД, УЛ. „КОМАТЕВСКО ШОСЕ“ № 92,ГР. ПЛОВДИВ, П.К. 4004, ТЕЛ. 032/608 881, ФАКС: 032/671 133; „ТИЛКОМ” ООД, УЛ. „ПОРУЧИК НЕДЕЛЧО БОНЧЕВ“ № 1,ГР. СОФИЯ, П.К. 1528, ТЕЛ. 02/979 9760; ФАКС: 02/979 9771; "СИСТЕМНИ КОМУНИКАЦИИ" ЕООД, БУЛ. "ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ" № 117, ГР. СОФИЯ, П.К. 1784, тел.02/9022880, факс: 02/8706115; Участници подали оферти за Обособена позиция № 2 - „СЕМО” ООД, БУЛ. „БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ“ № 247, ГР. СОФИЯ, П.К. 1517, ТЕЛ. 02/9424754, ФАКС: 02/9424762;„ФИЛКАБ” АД, УЛ. „КОМАТЕВСКО ШОСЕ“ № 92,ГР. ПЛОВДИВ, П.К. 4004, ТЕЛ. 032/608 881, ФАКС: 032/671 133; „ТИЛКОМ” ООД, УЛ. „ПОРУЧИК НЕДЕЛЧО БОНЧЕВ“ № 1,ГР. СОФИЯ, П.К. 1528, ТЕЛ. 02/979 9760; ФАКС: 02/979 9771;