Версия за печат

00425-2016-0003

BG-Видин:

Решение за откриване на процедураРешение номер 683 от дата 03.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 105515902

BG311, Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД, ул.Цар Симеон Велики 119, За: Евгения Нешева, България 3700, Видин, Тел.: 094 606025, E-mail: mbal_vidin@abv.bg, Факс: 094 606025

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal-vidin.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.mbal-vidin.com.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Лечебно заведение по чл.9, ал.1, т.1 от ЗЛЗ

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по обща и клинична патология, и Отделение по Образна диагностика при МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по обща и клинична патология, и Отделение по Образна диагностика при МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин" съобразно нуждите на лечебното заведение с цел избор на доставчик и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, съгласно прогнозно-количествената спецификация и обособени позиции подробно посочени в спецификацията към документацията.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Спецификацията е разделена на групи медецински изделия, реактиви, патоанатомия и лаборатория

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 283000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл.197 и сл. от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Виолета илиева Дочкова

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор