Версия за печат

00197-2016-0004

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 221 от 02.08.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement-old/view/OPO-1-04-s-predmetldquoDostavka-na-rezervni-chasti-za-vazduhoduvki-v-PSOV-eksploatirani-ot-bdquoViKrdquo-EOOD---Plovdiv-po-obosobeni-pozitzii-A-bdquoAertzenrdquo-tip-150S-GM-50L-GM-35S-GM-25S-i-GM-10S-B-bdquoHafirdquo-tip-ABU-308-150-V-bdquoKubichekrdquo-.html.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на резервни части за въздуходувки в ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособени позиции: А) „Аерцен”, тип 150S, GM 50L, GM 35S, GM 25S и GM 10S; Б) „Хафи”, тип ABU 30.8-150; В) „Кубичек”, тип 3D45B-150K”

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на резервни части за въздуходувки в ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособени позиции: А) „Аерцен”, тип 150S, GM 50L, GM 35S, GM 25S и GM 10S; Б) „Хафи”, тип ABU 30.8-150; В) „Кубичек”, тип 3D45B-150K”, периодично, след заявка, за срок от две години след сключване на договор с избрания за Изпълнител участник. Датата на влизане в сила на договора не може да бъде преди 11.08.2016 г. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва за целия обем на предмета на поръчката, а така също и за всяка обособена позиция поотделно.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

42124330

Описание:

Части за въздушни компресори

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 72 от 16.03.2016 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

ОПО-1-04

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-720034
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 197-2016-4
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

720034

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

16.03.2016 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 7 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Прекратява се позиция Б) „Хафи”, тип ABU 30.8-150, на основание чл. 39, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, поради непредставяне на изискуемите документи за подписване на договор, в т.ч. и гаранция за изпълнение в законовия едномесечен срок след влизане в сила на Решението за избор на Изпълнител.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Доставка на резервни части за въздуходувки в ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособена позиция Б) „Хафи”, тип ABU 30.8-150, за срок от 2 (две) години след сключване на договор с избрания за Изпълнител участник. Датата на влизане в сила на договора не може да бъде преди 11.08.2016 г.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.08.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Спартак Лъвов Николов
Длъжност: Управител