Версия за печат

00085-2016-0012

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Г.Софийски №3, За: Елисавета Михайлова, подп.инж.Оливер Океанов, Р България 1606, София, Тел.: 02 9225214, E-mail: elisaveta@vma.bg, Факс: 02 9526536

Място/места за контакт: ВМА-отдел Логистика, сектор Логистично осигуряване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Периодична доставка на хигиенни и почистващи материали и уреди за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната по три обособени позиции” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 : Доставка на хигиенни изделия от хартия ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 : Доставка на почистващи и перилни прапарати ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 : Доставка на уреди и пособия за почистване

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Вещеви склад на ВМА- София на адрес: гр. София 1606, бул.Г.Софийски №3
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставките на стоките се извършват периодично, след получаване на предварителни писмени заявки от Възложителя. Посочените количества в Техническата спецификация за всяка обособена позиция са прогнозни и доставките зависят от текущите потребности на ВМА. Възложителят няма задължение да поръчва цялото количество и/или всички номенклатури от съответната обособена позиция.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

39831300, 39831600, 39224000, 33761000, 33763000

Описание:

Почистващи препарати за подове
Почистващи препарати за тоалетни
Метли и четки и различни видове други изделия
Тоалетна хартия
Хартиени кърпи за изтриване на ръце

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
49191.6 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2016/S 044 - 072296 от 03.03.2016 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2016/S 076 - 133632 от 19.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: В-5855 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Периодична доставка на хигиенни изделия от хартия за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.06.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ПЕРУН ККБ ЕООД, ЕИК 101729823, ул.Д-р Христо Татарчев №22, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 884101

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 49191.6 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.08.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ПЕРУН ККБ ЕООД, КООПЕРАЦИЯ ПАНДА, КУКУДА ГРУП ООД, ЕВРОТУР ЕООД, ХИГИЯ БУЛС БГ ЕООД