Версия за печат

02709-2016-0092

BG-Враца:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД 21-10 от дата 01.08.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 201617476

BG313, Северозападно държавно предприятие, бул. Христо Ботев 2, ет. 3, За: Тошко Брайков, Петрана Петрова, инж. Иван Иванов, България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg, Факс: 092 620032

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Дейности по чл. 165, ал.1 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка чрез закупуване на употребявани автомобили за нуждите на Северозападно държавно предприятие“ по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка чрез закупуване на 7 /седем/ броя употребявани лекотоварни автомобили с висока проходимост 4х4 – пикап; Обособена позиция № 2: Доставка чрез закупуване на 3 /три/ броя употребявани автомобили с висока проходимост 4х4; Обособена позиция № 3: Доставка чрез закупуване на 1 /един/ брой употребяван лек автомобил с висока проходимост, места 6+1“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

І. Наименование на Възложителя: Възложител на настоящата поръчка е Северозападно държавно предприятие ДП, с ЕИК 201617476, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, бул. Христо Ботев 2, ет. 3. Възложителят предоставя достъп до документацията за участие на интернет адрес www.szdp.bg - раздел „Профил на купувача". Информация за деня, часа и мястото на провеждане на публичните заседания ще се публикува на посочения интернет адрес. На него ще бъдат публикувани и разясненията на възложителя по документацията за участие. 1. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид. 2. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: • лично - срещу подпис; • по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес; • чрез куриерска служба; • по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; ІІ. Описание на поръчката: 1.1. Обект на настоящата обществена поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 1.2. Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка чрез закупуване на употребявани автомобили за нуждите на Северозападно държавно предприятие“ по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка чрез закупуване на 7 /седем/ броя употребявани лекотоварни автомобили с висока проходимост 4х4 – пикап; Обособена позиция № 2: Доставка чрез закупуване на 3 /три/ броя употребявани автомобили с висока проходимост 4х4; Обособена позиция № 3: Доставка чрез закупуване на 1 /един/ брой употребяван лек автомобил с висока проходимост, места 6+1“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 115000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съобразно чл.196, ал. 1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.08.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Димитър Власков Шишков

VIII.2) Длъжност

За Директор съгласно Заповед № РД 13-65/26.07.2016г. на Директора на СЗДП ДП