Версия за печат

00109-2016-0015

BG-Благоевград:

РЕШЕНИЕ

Номер: РП-23 от 29.07.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 1, За: Ива Цветанова - Страши юрисконсулт, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 884461, E-mail: itsvetanova@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Дирекция ПНООП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat175/2397/ZOP-2016-15.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

II.3) Кратко описание на поръчката

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП или общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. За обособените позиции от 1 до 70 включително ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя. За обособени позиции ОП 71, ОП 72 и ОП 73 ще се изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РП-16 от 07.04.2016 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-726449
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2016/S 71 - 123666 от 12.04.2016 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 109-2016-15
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

726449

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

07.04.2016 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 8, т. 1 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

IV.3.8 "Условия за отваряне на оферти"

Вместо:

Дата: 09.08.2016 г. Час: 09:00

Да се чете:

Дата: 16.08.2016 г. Час: 09:00

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
08/08/2016 17:30
Да се чете:
15/08/2016 17:30
V.9) Друга допълнителна информация:

В Община Благоевград е получено писмо вх. №69-00-868/28.07.2016 г. от "Персек груп" ЕООД, с което се иска да бъде удължен обявения срок за подаване на оферти, тъй като същият е недостатъчен за изготвяне на оферта, предвид необходимостта от извършване на оглед на място на всички 73 обекта. Предвид горното, Възложителят установи, че предварително обявеният срок за представяне на оферти за участие в процедурата е недостатъчен за тяхното изготвяне с оглед на действителната нужда от извършване на оглед на място на обектите, включени в предмета на поръчката. С цел спазване на принципа за свободна и лоялна конкуренция, застъпен изрично в Закона за обществените поръчки, големият брой на обектите на интервенция, както и факта, че част от заинтересованите лица вероятно не са със седалище и адрес на управление или място на дейност в гр. Благоевград, то на участниците следва да бъде дадено достатъчно време, за да прецизират офертите си. Предвид гореизложеното са налице основанията на чл. 27а, ал. 8, т. 1 от ЗОП /отм./ във връзка с пар. 18 от ДР на ЗОП за удължаване на обявения срок за подаване на оферти в процедурата, т. е. за Възложителя възниква задължение да удължи срока за подаване на оферти поради необходимостта от извършване на оглед на място на всички 73 обекта, предмет на настоящата поръчка.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република Българиия 1000, София, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

29.07.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж. ЯНКО ДИМИТРОВ ЯНКОВ
Длъжност: Заместник-кмет по строителството и сигурността, определен за кмет на Община Благоевград, със Заповед №232-ЧР/21.07.2016 г. на Кмета на Община Благоевград