Версия за печат

00016-2016-0001

BG-Априлци:

Решение за откриване на процедураРешение номер 244 от дата 27.07.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, кв.Ново село, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-560-.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодични доставки по предварителни заявки на хранителни продукти по обособени позиции до детски и социални заведенията на територията на община Априлци през 2016 – 2017 г.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка е: „Периодични доставки по предварителни заявки на хранителни продукти по обособени позиции до детски и социални заведенията на територията на община Априлци през 2016 – 2017 г.“ Храните и хранителните продукти са изчерпателно описани по вид и характеристики в Техническите спецификации. За всеки артикул, посочен в техническите спецификации, ще се оферира единична цена. Цел на поръчката е зареждане с качествени храни и хранителни продукти на детски и социални заведения на територията на община Априлци.Доставката се извършва на база писмени заявки, подадени от МОЛ преди всяко зареждане. Количеството на доставените хранителни продукти посочени в съответната спецификация са променлива величина – в зависимост от броя на посещаващите социални и детски заведенията и сезона. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да променя количествата с оглед реалните нужди.Качеството на стоките следва да отговаря на изискванията на БДС и Закона за храните, Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни (отнася се само за доставките за детските заведения), Наредба № 6 от 10 август 2011 година за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (отнася се само за доставките за детските заведения), Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните и Наредба № 16/28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 23 от 17 май 2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните, Наредбата за специфичните изисквания към наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани на пазара; Наредба № 32/ 23.03.2006г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици; Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени; Наредба № 1/09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация, както и на други приложими към момента на доставката закони, подзаконови актове, стандарти за качество и всички други нормативни и ненормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на предмета на поръчката и качеството и годността за консумация на хранителните продукти, което се удостоверява със сертификат за произход и качество, за всяка отделна доставка.Доставката на хранителните продукти да се извършва с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, снабден с необходимото оборудване, отговарящ на изискванията за превозване на съответните продукти, съгласно Техническо предложение за изпълнение на поръчката към офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 164693 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197-199 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.07.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Младен Максимов Пелов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Априлци