Версия за печат

00912-2016-0002

BG-с.Карлуково, обл. Ловеч, общ. Луковит: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна психиатрична болница - Карлуково, с.Карлуково, обл. Ловеч, общ. Луковит, За: Д-р Христо Василев Василев, Република България 5782, с.Карлуково, обл. Ловеч, общ. Луковит, Тел.: 0882 809051, E-mail: dpbkarlukovo@abv.bg

Място/места за контакт: Д-р Христо Василев Василев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpbkarlukovo.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Периодични доставки на лекарствени продукти за стационара на ДПБ Карлуково

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Болнична аптека на МБАЛ Червен бряг
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Периодични доставки на лекарствени продукти за стационара на ДПБ Карлуково

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1480.83 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 724991 от 01.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 2 / Обособена позиция №: / Заглавие:Периодични доставки на лекарствени продукти за стационара на ДПБ Карлуково
V.1) Дата на сключване договора
28.07.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.04.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

МСФАРМА АД 130861077, гр. София обл. София общ. Столична Район р-н Овча купел ул. Земляне № 35, Република България 1618, гр. София обл. София общ. Столична Район р-н Овча купел ул. Земляне № 35, Тел.: 02 8189934

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 120000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1480.83 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.07.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. МЕДОФАРМА ЕООД - гр. СОФИЯ 2. МСФАРМА АД - гр. СОФИЯ


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор