Версия за печат

01666-2016-0002

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009710

BG411, Държавна агенция Национална сигурност-, бул. Черни връх № 45, За: Иван Маринов, Соня Грънчарова, България 1407, София, Тел.: 02 8147750; 02 8147751, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/646-ho-pnr-2016-art-bul.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ФС-18-106 от 30.03.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01666-2016-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е за доставка на хардуерно оборудване за изпълнение на дейностите по реализация на проект „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452” по програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейския съюз.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ФС-18-201 от 20.06.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Аксиор ООД, ул. Александър Жендов № 6, България 1113, София, Тел.: 02 9717413, E-mail: info@acsior.com, Факс: 02 9717531

Интернет адрес/и:

URL: www.acsior.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на хардуерно оборудване за изпълнение на дейностите по реализация на проект „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452” по програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейския съюз

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

29

ІII.7) Стойност, посочена в договора
51298.47 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

27.06.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
51298.47 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

26.07.2016 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Недялко Иванов Недялков
VII.2)
Длъжност: Заместник-председател на ДАНС, упълномощен за възложител със Заповед рег. № З-1378/14.05.2016 г. на председателя на ДАНС