Версия за печат

00956-2016-0005

BG-Ценово:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД 11/121 от дата 26.07.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530671

BG323, Община Ценово, ул. Цар Освободител №66, За: Цветомир Петров, България 7139, Ценово, Тел.: 08122 2020, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tsenovo.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://tsenovo.eu/predostaviane-na-kons-uslugi-po-izgotviane-na-proekt.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ В С. ЦЕНОВО, С. ДОЛНА СТУДЕНА, С. БЕЛЦОВ, С. БЕЛЯНОВО, С. КРИВИНА, С. ПИПЕРКОВО, С. КАРАМАНОВО, С. НОВГРАД И С. ДЖУЛЮНИЦА ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ" С КОЙТО ОБЩИНА ЦЕНОВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

!ВАЖНО Община Ценово, открива настоящата обществена поръчка като към момента финансиране не е осигурено. В случай че ПРСР 2014-2020 г. не осигури финансиране, Възложителят си запазва правото да търси друг източник на финансиране за осъществяване на дейностите по проекта. Предметът на договора се състои в изпълнение на следните дейности: Дейност №1: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изготвяне и комплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на Община Ценово за кандидатстване с проектно предложение по ПРСР 2014-2020 г. Дейност №2: Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекти, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г., включително предоставяне на правни услуги по време на кандидатстване и изготвяне на документи за избор на изпълнители по реда на ЗОП за възлагане на обществени поръчки. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация. Важно! В случай че проектното предложение не бъде одобрено от ДФЗ и не бъде сключен договор за отпускане на финансова помощ за финансиране на проектното предложение/проект от Държавен фонд „Земеделие“, дейност №2 ще се изпълнява единствено и само при последващо подаване и одобрение на предложението в рамките на програмния период 2014-2020 г. При липса на последващо подаване и одобрение на предложението в рамките на програмния период 2014-2020 г., дейност №2 няма да се изпълнява за съответния нефинансиран проект и двете страни (Община Ценово и Изпълнителя) не дължат неустойки или пропуснати ползи една към друга от какъвто и да било характер и/или предмет, които са в обхвата на проекта, за който липсва сключен договор за отпусната финансова помощ. Възложителят ще заплати изпълнените и приети вече услуги по Дейност №1 за проектното предложение, след подписване на договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ между Община Ценово и ДФ „Земеделие“, за съответния проект и постъпване на финансови средства по извънбюджетната сметка на Община Ценово, за съответния проект.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на европейските райони

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Дейностите, предмет на поръчката са систематично свързани, поради което с оглед правилното им и последователно изпълнение не е целесъобразно да се разделят на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 39116 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, чл.197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.07.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Цветомир Крумов Петров

VIII.2) Длъжност

Заместник Кмет на Община Ценово