Версия за печат

00085-2016-0015

BG-София:

Информация при производство по обжалване

Доставки


І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

BG411, Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски 3, За: инж. Анна Кръстева, България 1606, София, Тел.: 02 9225388, E-mail: anna.krasteva@vma.bg, Факс: 02 9523311

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.


ІI: Информация за обществената поръчка

ІI.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер

00085-2016-0015

ІI.2) Обект на поръчката

Доставки

ІI.3) Описание на предмета на поръчката/конкурса за проект

Доставка, монтаж и пускане в действие на 2 броя 16 срезови компютърни томографа за нуждите на ВМА, МБАЛ-Пловдив и МБАЛ-Сливен


IІI: Информация за обжалване

ІII.1) Информацията се отнася за

Цялата обществена поръчка

III.2) Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна мярка "Спиране на процедурата"

Решение за откриване


IV: Дата на изпращане на настоящата информация

20.07.2016 г. 


V: Възложител

V.1) Трите имена

полк. доц. Румен Стойков Попов, д.м. упълномощено лице по чл. 7, ал.1 от ЗОП, съгласно заповед № 577/20.04.2016 г. на Началника на ВМА

V.2) Длъжност

Заместник-началник на ВМА по учебно-научната дейност