Версия за печат

00092-2016-0010

BG-Смолян:

РЕШЕНИЕ

Номер: 24 от 19.07.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Смолян, бул. България №12, За: Милена Хаджиева - ст.юрисконсулт, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67610, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: Дирекция ПНО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smolyan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1609.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. в детските градини към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ“Звънче“

II.3) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата поръчка е „ДОСТАВКА” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП с наименование: „Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. в детските градини към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ“Звънче“ Доставките, предмет на настоящата поръчка включват: 1. Приготвяне и доставка на готова храна – обяд за деца до 3-годишна възраст. 2. Приготвяне и доставка на готова храна - сутрешна закуска, подкрепителна закуска, обяд и следобедна закуска в детските градини на територията на Община Смолян. 3. Приготвяне и доставка на готова храна - сутрешна закуска, обяд и следобедна закуска в Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“, гр. Смолян

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

55523000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 17 от 14.04.2016 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

00092-2016-0010

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-730237
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2016/S 76 - 133767 от 19.04.2016 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 92-2016-10
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

730237

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

14.04.2016 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 9, т. 2 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
26/05/2016 17:00
Да се чете:
17/08/2016 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите

Вместо:
27/05/2016 15:00
Да се чете:
18/08/2016 09:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ /в случай на състезателен диалог/

Вместо:
26/05/2016 17:00
Да се чете:
17/08/2016 17:00
V.9) Друга допълнителна информация:

Сроковете по т. 12 от раздел ІІІ - Указания за подготовка на офертата и по т. 4 от раздел V - Разглеждане, оценка и класиране на офертите от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата - Книга ІV, неразделна част от документацията за участие, се коригират съобразно направените с настоящето решение промени.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

На основание §18 от ПЗР към ЗОП (Обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.) възлагането на настоящата обществена поръчка се приключва по досегашния ред, тъй като решението за откриване на процедурата е взето до влизането в сила на този закон. Приложими са процедурните правила на ЗОП (Обн. ДВ. бр. 28 от 06 Април 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., отм. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.). Постъпила е жалба срещу Решение № 17/14.04.16 г. за откриване на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. в детските градини към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ“Звънче“ и е поискано налагане на временна мярка - спиране на процедура за възлагане на обществена поръчка. С определение № 392/26.05.2016 г. по преписка № КЗК-297/2016 г. на Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ е оставено без уважение искането за налагане на временна мярка - спиране на процедура за възлагане на обществена поръчка, същото е обжалвано и с Определение № 8354 от 06.07.2016 г. на Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение е оставено в сила определение № 392/26.05.2016 г. по преписка № КЗК-297/2016 г. на Комисията за защита на конкуренцията, като определението не подлежи на обжалване. Съгласно разпоредбата на чл. 120а, ал.2 т.1 от ЗОП /отм./ когато с жалбата е поискана временната мярка "спиране на процедурата", процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, а съгласно чл. 27а, ал.9 т.2 от ЗОП /отм./ възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато това се налага в резултат от производство по обжалване. В настоящия случай е налице производство по обжалване и влязло в сила определение за отхвърляне на искането за временна мярка "спиране на процедурата", с оглед на което считам, че са налице предпоставките за издаване на настоящето решение.


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.07.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Николай Тодоров Мелемов
Длъжност: Кмет на Община Смолян