01650-2015-0003

BG-Пазарджик:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Водоснабдяване и канализация в ликвидация ЕООД гр.Пазарджик, ул. Втори януари №6, За: Румяна Шанова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 445043, E-mail: vik.pazardjik@abv.bg, Факс: 034 444023

Място/места за контакт: Румяна Шанова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.vikpz.com/.

Адрес на профила на купувача: https://www.vikpz.com/.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

ВодаРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 084 от 13.05.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01650-2015-0003
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

“Доставка на превозни средства по две обособени позиции: ОП1 - Доставка на 3 броя нови леки автомобили- N1;


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 10 от 07.07.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Еспас Ауто ООД с ЕИК 112639195, р-н Лозенец бул.Н.Вапцаров 47, Р България 1407, София, Тел.: 0887 717565

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

“Доставка на превозни средства по две обособени позиции: ОП1 - Доставка на 3 броя нови леки автомобили- N1;

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
59976 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

07.05.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 66% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Закупени са само 2 (две) коли
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
39983 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

15.07.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Атанас Узунов
Длъжност: Ликвидатор