Версия за печат

00738-2014-0001

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Патентно ведомство на Република България, бул. Д-р Г. М. Димитров 52-Б, За: Ирина Николова, Михаела Михайлова, България 1040, София, Тел.: 02 9701468, E-mail: inikolova@bpo.bg, Факс: 02 8708325

Място/места за контакт: бул. Д-р Г. М. Димитров 52-Б

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Друг: Закрила на обекти на индивидуалната собственостРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 22 от 24.02.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00738-2014-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина, за нуждите на Патентно ведомство на Република България, за срок от две години.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 90-00-16 от 19.06.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Дружество по ЗЗД АРГУС, със съдружници Аргус травел ЕООД, ЕИК 831711574 и Аргус Травел Интернешънъл ЕООД с ЕИК 201655199, гр. София, ул. Христо Белчеч № 3, България 1000, София, Тел.: 02 9883311, E-mail: office@argustravel.com, Факс: 02 9885496

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.argustravel.com.

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина, за нуждите на Патентно ведомство на Република България, за срок от две години.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност посочена в договора
200000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

19.06.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
141183.35 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

11.07.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Камен Владимиров Веселинов
Длъжност: Председател