Версия за печат

00701-2016-0001

BG-Сливо поле:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Сливо поле, площад Демокрация №1, За: Любослав Здравков Панчев, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2795

Място/места за контакт: град Сливо поле, площад Демокрация №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivopole.ru-se.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=111&selected=246&parent_id=138.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: РД-09-62 от 29.01.2016 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00701-2016-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Чрез покупката на ново специализирано транспортно средство, пригодено за превоз на хора с увреждания в рамките и във връзка с изпълнението на дейностите по проект "Надежда за достоен живот-осигуряване на подкрепа за звено "Милосърдие за предоставяне на иновативни социални услуги" Договор № BG05M9OP001-2.002-0016-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Независим живот" по ОП РЧР. При изпълнение на поръчката ще се предоставят услуги основно на лица с увреждания и такива над 65 годишна възраст.Лицата ще бъдат транспортирани от дома им до съответните места за консултация или физиотерапия и други нужди-здравни заведения, социални служби.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: Д-256 от 07.06.2016 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

СТИБИС ООД, ЕИК 117630190, ул. Александър Хаджирусет № 10, България 7000, Русе, Тел.: 082 825069, E-mail: krasimira.christova@stibis.com

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Доставка на ново специализирано транспортно средство за превоз на хора с увреждания."

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

30

ІII.7) Стойност посочена в договора
71500 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 85% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

30.06.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
71500 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

08.07.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Валентин Христов Атанасов
Длъжност: Кмет на Община Сливо поле