Версия за печат

00197-2016-0004

BG-Пловдив: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement-old/view/OPO-1-04-s-predmetldquoDostavka-na-rezervni-chasti-za-vazduhoduvki-v-PSOV-eksploatirani-ot-bdquoViKrdquo-EOOD---Plovdiv-po-obosobeni-pozitzii-A-bdquoAertzenrdquo-tip-150S-GM-50L-GM-35S-GM-25S-i-GM-10S-B-bdquoHafirdquo-tip-ABU-308-150-V-bdquoKubichekrdquo-.html.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на резервни части за въздуходувки в ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособени позиции: А) „Аерцен”, тип 150S, GM 50L, GM 35S, GM 25S и GM 10S; Б) „Хафи”, тип ABU 30.8-150; В) „Кубичек”, тип 3D45B-150K”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Складова база на ПСОВ - Пловдив, ул. "Ягодовско шосе"
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на резервни части за въздуходувки в ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособена позиция А) „Аерцен”, тип 150S, GM 50L, GM 35S, GM 25S и GM 10S, периодично, за срок от 2 (две) години, считано от 12.08.2016 г. Количеството не може да бъде определено към момента, тъй като заявките ще са периодични, в зависимост от възможностите на Възложителя и неговите нужди.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42124330

Описание:

Части за въздушни компресори

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

ОПО-1-04

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 720034 от 16.03.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № Ю-01-66 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на резервни части за въздуходувки в ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособена позиция А) „Аерцен”, тип 150S, GM 50L, GM 35S, GM 25S и GM 10S,
V.1.1) Дата на сключване договора
04.07.2016 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
14.06.2016 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

1

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Меакомп ООД 115573672, ул. Арчарица № 2А, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 966681, Факс: 032 966702

V.1.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 250000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой месеци 24
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Възложителят ще изпрати информация за изпълнен договор съгласно разпоредбите на ЗОП.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

05.07.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"Меакомп" ООД - Пловдив, ЕИК 115573672


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП