Версия за печат

05028-2016-0003

BG-София: 24 - Образователни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 176789453

Министерство на икономиката, Славянска № 8, За: Галина Шаренкова - главен експерт, ГД ЕФК, Република България 1052, София, Тел.: 02 932960, E-mail: g.sharenkova@mi.government.bg, Факс: 02 9872190

Място/места за контакт: ГД ЕФК

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.mi.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mi.government.bg/bg/competitions/specifichni-obucheniya-na-kandidati-i-beneficienti-na-operativna-programa-inovacii-i-konkurentosposob-1083-c341-1.html?p=e30=.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.” с две обособени позиции: 1 „Анализ на потребностите от обучение и провеждане на специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”; 2 „Логистично осигуряване на обученията за кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 24 (24 - Образователни услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Административната сграда на Министерството на икономиката в гр. София, ул. Славянска № 8
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.” с две обособени позиции: 1 „Анализ на потребностите от обучение и провеждане на специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”; 2 „Логистично осигуряване на обученията за кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

72316000, 80510000, 55120000, 80500000

Описание:

Услуги по анализ на данни
Услуги по специализирано обучение
Услуги по организирането на срещи и събрания в хотели
Услуги по обучение

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
426050 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Показател: Ценово предложение (за обособена позиция 1); тежест: 30
Критерий: Показател: Техническо предложение (за обособена позиция 1); тежест: 70
Критерий: Показател: Най-ниска цена - за обособена позиция 2; тежест: 100
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

Решение № РД-16-87/03.02.2016 г.

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2016/S 025 - 040371 от 05.02.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 61 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Анализ на потребностите от обучение и провеждане на специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

28.04.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

14

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Консорциум Дикон - Решения, ЕИК 177021684, ж.к. Сухата река, бул. Владимир Вазов, сграда до бл. 208, ет. 2, Република България 1505, София, Тел.: 02 9445110, E-mail: projects@dicon-bg.com, Факс: 02 9445118

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 376050 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 62 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Логистично осигуряване на обученията за кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

28.04.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Скай Травел ООД, ЕИК 131399527, ул. Петра 11-13, офис 4, Република България 1527, София, Тел.: 02 9444324, E-mail: office@sky-travel.info, Факс: 02 4263398

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 50000 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Обществената поръчка ще се финансира със средства от бюджетна линия BG16RFOP002-5.004 „Укрепване капацитета на кандидатите и бенефициентите по ОПИК за участие в изпълнението на програмата и по-ефективното използване на финансовите й ресурси" по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.07.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „Плутон 1” ЕООД, с вх. № 26-П-27 от 15.03.2016 г., подадена в 10.07 часа - по позиция 2 2. „Скай Травел” ООД, с вх. № 26-С-85 от 15.03.2016 г., подадена в 14.24 ч. - по позиция 2 3. Консорциум „Дикон – Решение”, с вх. № 92-00-277 от 17.03.2016 г., подадена в 09.40 ч. - по позиция 1 4. „Европейски образователен център” ЕООД, с вх. № 26-Е-92 от 17.03.2016 г., подадена в 10.13 ч. - по позиция 1 5. „Географика” ООД, с вх. № 26-Г-17 от 17.03.2016 г., подадена в 13.02 ч. - по позиция 1 6. Обединение „Бургас Ивентс” ДЗЗД, с вх. № 92-00-286 от 17.03.2016 г., подадена в 14.06 ч. - по позиция 1 7. „Ивент Дизайн” ООД, с вх. № 26-И-35 от 17.03.2016 г., подадена в 14.08 ч. - по позиция 2 8. „БенчМарк Груп” АД, с вх. № 26-Б-72 от 17.03.2016 г., подадена в 14.13 ч. - по позиция 1 9. „ЕГ Консулт” ООД, с вх. № 26-Е-93 от 17.03.2016 г., подадена в 14.22 ч. - по позиция 1 10. ДЗЗД „ВИФИ България ЕООД и Делойт Одит ООД за ОПИК”, с вх. № 26-В-30 от 17.03.2016 г., подадена в 15.25 ч. - по позиц. 1 11. „Алфа Адвайс” ЕООД, с вх. № 26-А-48 от 17.03.2016 г., подадена в 15.46 ч. - по позиция 1 12. „Ню Ивент” ООД, с вх. № 26-Н-50 от 17.03.2016 г., подадена в 16.03 ч. - по позиция 2 13. Обединение „Конкурентноспособни” ДЗЗД, с вх. № 92-00-287 от 17.03.2016 г., подадена в 16.12 ч. - по позиция 1 14. ГД „Информаци, знания и конкурентоспособност”, с вх. № 92-00-289 от 17.03.2016 г., подадена в 16.33 ч. - по позиция 1 15. Обединение „Планет – Естат”, с вх. № 92-00-290 от 17.03.2016 г., подадена в 16.48 ч. - по позиция 1 16. „Теза” ООД, с вх. № 26-Т-48 от 17.03.2016 г., подадена в 16.54 ч. - по позиция 1 17. Обединение „Експерт Партнершип”, с вх. № 92-00-291 от 17.03.2016 г., подадена в 16.57 ч. - по позиция 1 18. Обединение „КПМГ и Стратегма”, с вх. № 92-00-292 от 17.03.2016 г., подадена в 17.11 ч. - по позиция 1