Версия за печат

00360-2016-0017

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер З-211 от дата 01.07.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г.Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Ремонт и реконструкция на Клиника по кардиология и Клиника по хирургия "Проф. Станишев" при УМБАЛ "Александровска" ЕАД

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва ремонт и реконструкция на част от Клиника по кардиология и Клиника по хирургия. В рамките на сграда „Втори хирургичен блок“ ще се реконструират и ремонтират част от помещенията на Клиника по кардиология и част от помещенията на Клиника по хирургия в масивна сграда със стоманобетонова конструкция и тухлени ограждащи и преградни зидове, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ I), кв. 387, местност бул. България, попадаща в обхвата на терена на Медицинска академия.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид техническото задание и спецификата на дейността на възложителя е невъзможно поръчката да бъде разделена на обособени позиции. В рамките на сграда „Втори хирургичен блок“ ще се реконструират и ремонтират част от помещенията на Клиника по кардиология и част от помещенията на Клиника по хирургия в масивна сграда със стоманобетонова конструкция и тухлени ограждащи и преградни зидове, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ I), кв. 387, местност бул. България, попадаща в обхвата на терена на Медицинска академия. Обектите за ремонт и реконструкция се намират на сутеренно ниво (Стерилизатор), партерен етаж (Клиника по Кардиология) и на първия етаж (Клиника по хирургия). В случай, че поръчката бъде разделена на две обособени позиции и бъде възложена на различни изпълнители, съществува риск предвидените дейности по ремонт и реконструкция на инсталациите да не бъдат добре координирани, което би повлияло на качественото и в срок изпълнение на предмета на поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1650000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката попада в обхвата на чл.20, ал.2 от ЗОП, съгласно който при строителство с прогнозни стойности от 270000 до 5000000 лв. възложителят прилага процедурите по чл.18, ал.1, т.12 или13. Не са налице основания за провеждане на процедура на пряко договаряне.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.07.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор