Версия за печат

04487-2016-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 326 от дата 30.06.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000673662

BG411, ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 12 „ЛИЛИЯ”, гр.София 1797, ж.к. Мусагеница, ул. Боян Дановски №3, За: Юлия Иванова Георгиева, България 1797, София, Тел.: 02 8710158, E-mail: office@dglilia.bg, Факс: 02 8710158

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dglilia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dglilia.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 12 „ЛИЛИЯ”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата процедура е определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет ""ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 12 „ЛИЛИЯ” . Изпълнението ще бъде периодично по заявка на Възложителя. Доставките ще се извършват само на административния адрес на учебното заведение. Всички видове артикули трябва да отговарят на нормативните изисквания в страната и тези, касаещи Възложителя, съгласно техническата спецификация, представляваща част от документацията за участие. Договорът ще бъде сключен за срок от три години.Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени от бюджета на ОДЗ №12 „Лилия”.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката не дава възможност за разделянето й на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 218742 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.20, ал.9 от ЗОП Възложителят ползва правото си на избор на вид обществена поръчка от по-висок ред, приложима за по-високи стойности, като при провежането на същата ще се прилагат всички правила, валидни за избрания вид обществена поръчка. Редът за възлагането е съобразен със срока за изпълнение - 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на подписване на договора. Не са налице изключенията по чл.14 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Цяла необходима информация е описана в документацията за участие в процедурата и техническата спецификация от нея.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалбата срещу решението за откриване на процедурата може да се подава съгласно срока по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.06.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Юлия Иванова Георгиева

VIII.2) Длъжност

Директор