Версия за печат

00085-2016-0016

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 903 от дата 27.06.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

BG411, Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски 3, За: инж. Анна Кръстева, България 1606, София, Тел.: 02 9225388, E-mail: anna.krasteva@vma.bg, Факс: 02 9523311

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на лапароскопска техника за нуждите на ВМА: МБАЛ-София и МБАЛ-Варна

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

За лапароскопската техника, предмет на доставката е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел IV. Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията за участие. Участникът следва да представи подробни каталози /без посочени цени/ с технически характеристики, съдържащи информация за всички параметри и функции, поставени като минимални изисквания в техническата спецификация на производителя за предлаганата лапароскопска техника и други официални документи, от които да са видни основните технически характеристики и параметри. Документите следва да са със задължителен превод на български език. Участникът следва да представи сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, БДС ЕN ISO 13485:2012 или еквивалентно) на производителя на лапароскопската техника, за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език. Участникът следва да представи сертификати и декларации за съответствие на предлаганата лапараскопска техника: ЕС сертификат или еквивалент на името на производителя в обхвата на предмета на поръчката; Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕИО за нанесена СЕ маркировка върху изделието.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В техническата спецификация Възложителят е посочил изисквания за доставка на лапароскопска техника с абсолютно еднакви технически характеристики.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 166666.66 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.06.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

полк. доц. Румен Стойков Попов, д.м.

VIII.2) Длъжност

Заместник-началник на ВМА по учебно-научната дейност, упълномощено лице по чл. 7, ал.1 от ЗОП, съгласно заповед № 577/20.04.2016 г. на Началника на ВМА