Версия за печат

00085-2016-0012

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 895 от 24.06.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Военномедицинска академия, бул. Г.Софийски №3, За: Елисавета Михайлова, инж. Станимир Янчев, България 1606, София, Тел.: 02 9225214, E-mail: elisaveta@vma.bg, Факс: 02 9526536

Място/места за контакт: ВМА- отдел Логистика, сектор Логистично осигуряване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vma.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Периодична доставка на хигиенни и почистващи материали и уреди за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната по три обособени позиции”: Обособена позиция № 1 : Доставка на хигиенни изделия от хартия; Обособена позиция № 2 : Доставка на почистващи и перилни препарати; Обособена позиция № 3 : Доставка на уреди и пособия за почистване

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставките на стоките се извършват периодично, след получаване на предварителни писмени заявки от Възложителя. Посочените количества в Техническата спецификация за всяка обособена позиция са прогнозни и доставките зависят от текущите потребности на ВМА. Възложителят няма задължение да поръчва цялото количество и/или всички номенклатури от съответната обособена позиция.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

39831300, 39831600, 39224000, 33761000, 33763000

Описание:

Почистващи препарати за подове
Почистващи препарати за тоалетни
Метли и четки и различни видове други изделия
Тоалетна хартия
Хартиени кърпи за изтриване на ръце

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 552 от 14.04.2016 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2016/S 76 - 133632 от 19.04.2016 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 85-2016-12
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

729448

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

14.04.2016 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Всички подадени оферти по обособени позиции № 2 и 3 не отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Подробните мотиви се съдържат в Протокол №2 с Рег.№ ВД-4691/ 23.06.2016 г.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция № 2 : Доставка на почистващи и перилни препарати Обособена позиция № 3 : Доставка на уреди и пособия за почистване

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, бул.Витоша №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.06.2016 г. 


Възложител

Трите имена: полк.доц. Любомир Светославов Алексиeв, дм, упълномощено лице със Заповед № 596/ 22.04.2016 г.
Длъжност: Заместник началник на ВМА по войсковото медицинско осигуряване в страната и извън територията на страната