Версия за печат

00575-2016-0007

BG-Раковски: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА РАКОВСКИ, пл. България № 1, За: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски, Република България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2369; 03151 2260, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Място/места за контакт: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?20.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на Община Раковски"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: община Раковски
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Раковски, както следва: Обект 1: „Благоустрояване на централен площад в с. Белозем, община Раковски“; Обект 2: „Благоустрояване на централен площад в кв. Генерал Николаево, гр. Раковски, община Раковски“; Обект 3: „Рехабилитация на Част от Път PDV3234/III-565, Маноле - Белозем/ - Шишманци - Раковски, кв. Секирово - кв. Парчевич - /II-56/ от км 0+000 до км 4+700 ”; Обект 4: „Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски”, в т.ч.: Подобект 1: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Шишманци, община Раковски” с дължина около 17000 м; Подобект 2: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Момино село, община Раковски” с дължина около 17000 м, във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Раковски по Европейски програми за програмен период 2014 – 2020 г. или други източници на финансиране, съгласно Заданието за проектиране в обем съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
209400 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 209400, Най-висока оферта: 251280 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Показател - "Срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти" ; тежест: 20
Показател: Показател - "Срок за отстраняване на забележки/ нередности" ; тежест: 10
Показател: Показател - "Работна програма"; тежест: 20
Показател: Показател - "Предлагана цена" ; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00575-2016-0007

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление на профил на купувача
Номер на обявлението в ДВ 729314 от 14.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 286 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на Община Раковски”
V.1) Дата на сключване договора
24.06.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
08.06.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Инвестиционно проектиране” ЕООД, ЕИК 201495727, ул. „Любен Каравелов” № 31, ет. 2, Република България 9700, Шумен, Тел.: 054 800477, E-mail: zlatevd@abv.bg, Факс: 054 800477

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 209400 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 209400 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 209400, Най-висока цена 251280 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

24.06.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

В откритата процедура имаше една-единствена подадена оферта, а именно - на избрания участник. Други фирми участници и/или обединения не са подавали оферта.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор