Версия за печат

00122-2016-0003

BG-Червен бряг:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Червен бряг, ул. Антим І №1, За: инж. Евгения Петрова Николова, България 5980, Червен бряг, Тел.: 0659 92340, E-mail: evgeniq_nikolova17@abv.bg, Факс: 0659 92351

Място/места за контакт: Община Червен бряг

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://chervenbryag.bg/bg2/category/2015-12-10-05-04-06/2013-02-22-08-36-20/2016/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на конкурса за проект, дадено от възложителя

Изготвяне на обемно градоустройствено проучване за обект "Общински пазар - Червен бряг".

ІІ.1.2) Кратко описание

Предмет на обявения конкурс за проект е Изготвяне на обемно градоустройствено проучване за обект "Общински пазар - Червен бряг", който да даде възможност за избор на проектант за изготвяне на инвестиционен проект. Подробна информация се съдържа в Техническото задание, неразделна част от конкурсната документация.

ІІ.1.3) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71200000

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги


РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Административна информация
ІV.1.2) Предишна публикация, свързана със същия конкурс

ДА

Номер на обявлението в ДВ 729072 от 14.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА

№: 1

Изготвяне на обемно градоустройствено проучване за обект "Общински пазар - Червен бряг"

V.1) Класиране и награди
V.1.1) Брой на участниците

4

V.1.3) Име/на и адрес/и на спечелилия/ите конкурса

Цикалов и архитекти ЕООД, ул. Димитър Хаджикоцев, №114, бл.1, ет. партер, офис 29, България 1000, гр. София, Тел.: 0882 212442


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация

21.06.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Цикалов и архитекти ЕООД, гр. София; АББ ЕООД, гр. Плевен; Новиза ЕООД, гр. София; Дакарх ЕООД, гр.София.