Версия за печат

00085-2016-0014

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 826 от дата 13.06.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

BG411, Военномедицинска академия, бул. Георги Софийски № 3, За: Десислава Зрънчева, България 1606, София, Тел.: 02 9225156, E-mail: mms@vma.bg, Факс: 02 9225694

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vma@bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодични доставки на превързочен консуматив по 5 (пет) обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на превързочен консуматив по 5 (пет) обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1533910.76 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.06.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

полк. проф. Венцислав Методиев Мутафчийски, д.м.н.

VIII.2) Длъжност

заместник - началник на ВМА по диагностично - лечебната дейност, упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № 578/20.04.2016 г. на началника на ВМА