Версия за печат

01605-2015-0026

BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 175405647

БДЖ-Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: инж. В.Трифонова, Република България 1080, София, Тел.: 0887 330190, E-mail: vtrifonova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/profile/category-proceduri-po-zop.html.

Електронен достъп до информация: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/izvurshvane-na-abonamentna-planova-tehnicheska-poddrujka-eksploatacionni-pregledi-i-izvunplanova.html.

I.2) Основна дейност

Железопътни услуги

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката

"Извършване на абонаментна планова техническа поддръжка, експлоатационни прегледи и извънпланова техническа поддръжка (РН) на модернизираните електрически локомотиви серия 46200 и на модернизираните електрически локомотиви серия 44 в експлоатация за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за двугодишен период"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1 (01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения)

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Локомотивно депо София с адрес: гр.София, ул. „Заводска” №1, район София или район Подуяне с адрес: гр.София, ул.”Майчина слава” №2.
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Извършване на абонаментна планова техническа поддръжка, експлоатационни прегледи и извънпланова техническа поддръжка (РН) на модернизираните електрически локомотиви серия 46200 и на модернизираните електрически локомотиви серия 44000 в експлоатация за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за двугодишен период, в съответствие с техническите изисквания на Възложителя: ПЛС 126/04 - „Правилник за деповски ремонт на електрически локомотиви серия 46200”, ПП_ ПЛС 128/13 - „Правилник за деповски ремонт на модернизирани електрически локомотиви 44000”, „Инструкция за извършване на експлоатационни прегледи във връзка с изпълнение на ПП_ПЛС 100/11, Приложение № 5 към ПП_ПЛС 100/11, Приложение № 7 към ПП_ПЛС 100/11 и Програма за прогнозно постъпване за планов ремонт на модернизирани локомотиви, приложения към документацията за участие.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50220000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на железопътен подвижен състав

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1184000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 242 - 440372 от 15.12.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 113 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

14.03.2016 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

2

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

ЖП-ТРАКЦИЯ ЕООД, ул. Пирин №89 ет.2 ап.6, Република България 1618, София, Тел.: 0882 272008, E-mail: railway.traction@gmail.com

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1184000 BGN без ДДС
В брой години: 2
V.1.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

ДА

Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнителя:
Не е известно

 

Кратко описание на стойността/дела на поръчката, които ще бъдат възложени на подизпълнител

Ремонт и изпитване на спирачно оборудване, колооси и колоосни редуктори.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка/и във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.06.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „ЖП-ТРАКЦИЯ” ЕООД с адрес: п.к.1618, гр.София, ул.”Пирин” №89, ет.2, ап.6 2. „ЕКСПРЕС СЕРВИЗ” ООД с адрес: п.к. 7011, гр. Русе, кв. ДЗС


ПРИЛОЖЕНИЕ Г2

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС), съгласно Директива 2004/17/ЕО