Версия за печат

00099-2016-0001

BG-гр. Етрополе: Проектиране и изпълнение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Oбщина Етрополе, пл. Девети септември № 1, За: Юлия Митова, Република България 2180, гр. Етрополе, Тел.: 0720 68207, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011

Място/места за контакт: Главен специалист Проекти, инвестиции и строителство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.etropolebg.com.

Адрес на профила на купувача: http:// www. etropolebg. com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Етрополе по четири обособени позиции": Обособена позиция №1: "Жилищен блок-секции 16, 17 и 18, находящ се в гр. Етрополе, кв. 178", Обособена позиция № 2: "Жилищен блок-секции 19, 20 и 21, находящ се в гр. Етрополе, кв. 178 (8)", Обособена позиция № 3: "Жилищен блок на територията на гр. Етрополе, находящ се на бул. "Руски" №171, кв. 128, бл. Етрополски бук", Обособена позиция № 4 : "Жилищен блок на територията на гр. Етрополе, кв. 20, ул. "Двадесет и седми ноември" № 28".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: град Етрополе
Код NUTS: BG412
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийнна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Етрополе по четири обособени позиции: Многофамилните жилищни сгради са разположени, както следва: Многофамилна жилищна сграда - "Жилищен блок-секции 16,17 и 18, находящ се в гр. Етрополе, кв. 178" Многофамилна жилищна сграда - "Жилищен блок-секции 19, 20 и 21, находящ се в гр. Етрополе, кв. 178 (8)" Многофамилна жилищна сграда - "Жилищен блок на територията на гр. Етрополе, находящ се на бул. "Руски " № 171, кв. 128, бл. Етрополски бук" Многофамилна жилищна сграда - "Жилищен блок на територията на гр. Етрополе, кв. 20, ул. "Двадесет и седми ноември" № 28. Описание на дейностите - Разработотване на работни проекти за нуждите на обновяването - Изготвянето на работен проект за нуждите на обновяването се възлага на екип от правоспособни проектанти. Работни проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 803 5804 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойностни сметки по приложимите части. Работния проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината. При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва предписаните дейности от техническото и енергийното обследване. - Осъществяване на авторски надзор. Изпълнителят, ще упражнява авторски надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация. - Изпълнение на СМР Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект. Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при представяне на техническа документация с оценено съответствие. Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези указания за изпълнение.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45300000, 45320000, 71220000, 45421000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране
Монтажни работи на дограма

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
3138281.28 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ; тежест: 20
Показател: ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ; тежест: 50
Показател: ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ ; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление на профил на купувача
Номер на обявлението в ДВ 1 от 12.01.2016 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 707105 от 12.01.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № История ОБП-09 История / Обособена позиция №:1 / Заглавие:"Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Етрополе по четири обособени позиции", за Обособена позиция № 1 :
V.1) Дата на сключване договора
06.06.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.04.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

9

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ВИА КОНСТРУКТ ГРУП ЕООД, с ЕИК 175396059, Гр. София 1421, район Лозенец, бул. Черни връх №59 А, България 1421, Гр. София, Тел.: 02 8169962, E-mail: viaconstruktgroup@gmail.com, Факс: 02 8169934

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 578162.4 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № ОбП-12/06.06.2016г. / Обособена позиция №:2 / Заглавие:"Изпълнение на инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните вилищни сгради на територията на община Етрополе по четири обособени позиции", за Обособена позиция № 2: "Жилищен блок-секции 19,20 и 21, находящ се в гр. Етрополе, кв. 178 (8)
V.1) Дата на сключване договора
06.06.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.04.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

9

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

МАРИДЕЛ 2012 ЕООД, ЕИК 202082418, Гр. Етрополе 2180, ул. Асеновска № 7, България 2180, Гр. Етрополе, Тел.: 0885 743272, E-mail: maridel_etropole@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 803580 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № ОбП-10/06.06.2016г. / Обособена позиция №:3 / Заглавие:"Изпълнение на Инженеринг(проектиране,доставки,изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор)във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Етрополе по четири обособени позиции",за Обособена позиция №3:"Жилищен блок на територията на гр.Етрополе,находящ се на бул. "Руски"" №171,кв.128,бл. Етрополски бук"
V.1) Дата на сключване договора
06.06.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.04.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

9

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ББК ООД, с ЕИК 131243446, Гр. София 1000, район Средец, ул. Христо Белчев № 5, България 1000, Гр. София, Тел.: 0887 350149, E-mail: bbk_ood@yahoo.com, Факс: 02 9876143

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 809825.76 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № История ОБП-11 История / Обособена позиция №:4 / Заглавие:Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Етрополе по четири обособени позиции", за Обособениа позиция № 4:"Жилищен блок на територията на гр. Етрополе, кв. 20, ул. "Двадесет и седми ноември" № 28"
V.1) Дата на сключване договора
06.06.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.04.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

9

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕООД, с ЕИК 202924485, с. Мрамор, община Столична 1261, България 1261, с. Мрамор, Тел.: 02 4342263, E-mail: incosis@mail.bg, Факс: 02 4342264

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 946713.12 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 АЛ.5 Т.1 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

08.06.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"Виа Конструкт груп" ЕООД, ЕИК 175396059, със седалище и адрес на управление" гр. София 1421, район Лозенец, бул. Черни връх № 59 А "Маридел 2012" ЕООД, ЕИК 202082418, със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе 2180, ул. "Асеновска" № 7 "ББК" ООД, ЕИК 131243446, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. "Христо Белчев" № 5 "Интегрирани строителни системи" ЕООД, ЕИК 202924485, със седалище и адрес на управление: с. Мрамор, община Столична 1261, ул."Васил Левски" № 60 ЕТ ""Проектстрой-Петър Петров", ЕИК 817013106, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, местност "Колева ливада" № 1 "Трейс - София" ЕАД, ЕИК 175254451, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Метличина поляна" № 15 "НСК София" ЕООД, ЕИК 831838874, със седалище и адрес на управление: гр. София 1330, район Възраждане, ж.к. "Света троица", бл. 339, вх. Г, ет. 6, ап. 107 "Тис Груп" ЕООД, ЕИК 101618538, със седалище и адрес на управление: гр. София 1517, район Подуяне, кв. Васил Левски, ул. "Бесарабия" № 49. "СЕТАТЕХ" ЕООД, ЕИК 202571423, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, ул. "Богдан" № 5, ет. 5, ап. 7


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор