01118-2016-0004

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 0094-1319 от 07.06.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул. Г.Й.В. Гурко № 6, За: Димитър Добрев - началник отдел Ремонтно-възстановителни дейности, България 1000, София, Тел.: 02 9492285, E-mail: ddobrev@esmis.government.bg, Факс: 02 9492404

Място/места за контакт: гр. София, ул. Г.Й.В. Гурко № 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.esmis.government.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: ИА ЕСМИС изгражда, поддържа, развива,експлоатира и управлява Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, която е част от Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при обявяване на извънредно положение, военно положение и/или положение на война.


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на материали и компоненти за нуждите на ИА ЕСМИС, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставки на съобщителни кабели със съоръжения и материали към тях за кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на силови кабели, електроапаратура и електроматериали за напрежения до и над 1000 V за поддръжка електрозахранването на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд и обектите със специално предназначение“

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на материали и компоненти за нуждите на ИА ЕСМИС, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставки на съобщителни кабели със съоръжения и материали към тях за кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на силови кабели, електроапаратура и електроматериали за напрежения до и над 1000 V за поддръжка електрозахранването на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд и обектите със специално предназначение“. Пълното описание на отделните артикули по обособени позиции се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

44190000, 43320000, 44320000, 31700000

Описание:

Различни видове строителни материали
Строително оборудване
Кабели и свързани с тях продукти
Електронни, електромеханични и електротехнически принадлежности

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 0094-900 от 11.04.2016 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-727228
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2016/S 74 - 129122 от 15.04.2016 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1118-2016-4
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

727228

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

11.04.2016 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

На основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП прекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на материали и компоненти за нуждите на ИА ЕСМИС, в частта за обособена позиция № 3 - „Доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд и обектите със специално предназначение“, тъй като не е подадена нито една оферта за посочената обособена позиция.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция № 3 - „Доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд и обектите със специално предназначение“.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

07.06.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Атанас Георгиев Темелков
Длъжност: Заместник изпълнителен директор на ИА ЕСМИС