Версия за печат

01509-2016-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1435 от дата 06.06.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000663814

BG, Национален институт по метеорология и хидрология-БАН, 1000, За: Пламен Ангелов, България 1000, София, Тел.: 02 4624669, E-mail: plamen.angelov@meteo.bg, Факс: 02 9880380

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://storm.cfd.meteo.bg/op7/ps20160530.

Адрес на профила на купувача (URL): www.meteo.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: научна дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗИРАНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХИДРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ –БАН(НИМХ-БАН)“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката е разделена на 15 обособени позиции: Обособена позиция № 1 –„Елекромагнитни витла за ниски води в отворени речни канали“ – прогнозна стойност 38 000,00лв. без ДДС; Обособена позиция № 2- „Логери“ - прогнозна стойност 8 400,00лв. без ДДС; Обособена позиция № 3 – „Модеми“ – прогнозна стойност 3 150,00лв. без ДДС; Обособена позиция № 4 – „Сензор за измерване на водни нива“ – прогнозна стойност 14 700,00лв. без ДДС; Обособена позиция № 5 – „Устройство за наблюдение и регистриране на ниво и температура на повърхностни и подземни води“ – прогнозна стойност 19 550,00лв. без ДДС; Обособена позиция № 6 – „Нивомерни макари за кладенци“ - прогнозна стойност 27 500,00лв. без ДДС; Обособена позиция № 7 – „Електронни нивелири“ - прогнозна стойност 5 800,00лв. без ДДС; Обособена позиция № 8 – „Електронни термоментри“ - прогнозна стойност 16 000,00лв. без ДДС; Обособена позиция № 9 – „Водочетни рейки“ – прогнозна стойност 10 000,00лв. без ДДС; Обособена позиция № 10 – „Електронни психрометри с комплект почвени термометри 5, 10, 20, 30, 50, 100см.“ - прогнозна стойност 11 000,00без ДДС; Обособена позиция № 11 – „Електронни психрометри“ – прогнозна стойност 21 000,00лв. без ДДС; Обособена позиция № 12 – „Автоматична високопланинска метеорологична станция с измерване на дебелината на снежната покривка“ – прогнозна стойност 28 000,00лв. без ДДС; Обособена позиция № 13 – „Пиранометри“ – прогнозна стойност 3 600,00лв. без ДДС; Обособена позиция № 14 – „Даталогери“ – прогнозна стойност 6 000,00лв. без ДДС; Обобосена позиция № 15 – „Професионален преносим многопараметричен цифров уред за измерване в лаборатория и на открито на: pH, разтворен кислород, проводимост, TDS, соленост и температура“ – прогнозна стойност 3 200,00лв. без ДДС;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 215900 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.06.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д-р Христомир Тодоров Брънзов

VIII.2) Длъжност

Директор