Версия за печат

00972-2016-0001

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-144 от дата 03.06.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000044541

BG341, Университет 'Проф. д-р Асен Златаров', бул. 'Проф. Якимов' № 1, За: Красимир Георгиев, България 8010, Бургас, Тел.: 056 716730, E-mail: office_d@btu.bg, Факс: 056 880249

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.btu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ПО ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ при УНИВЕРСИТЕТ „Проф. д-р Асен Златаров“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на енергоспестяващи мерки, съгласно Докладите за обследване за енергийна ефективност, с цел привеждането на сградата на КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ при УНИВЕРСИТЕТ „Проф. д-р Асен Златаров“ във вид, който да позволи достигането на клас на енергопотребление на сградата „B“, получаване на сертификат за енергийна ефективност с валидност 10 години, съгласно Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите и в изпълнение на изискванията на наредба № 15 за техническите правила и нормативни актове за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, Приложение №12 към чл.195, ал.1, т.1 и 2, подобряване на комфорта на ползване на сградите, увеличаване на жизнения цикъл на ползване чрез изпълнение на предвидените СМР; да осигури гарантирано намаляване на бъдещите енергийни и финансови разходи при експлоатацията , като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ОСИГУРИ ИКОНОМИЯ, КОЯТО Е МИНИМУМ 30 % (тридесет процента). Необходимите за изпълнение дейности за реализиране на предмета на обществената поръчка са обединени в следните етапи: Етап 1 -Изпълнение на необходимите строителни и монтажни дейности на сградата за реализиране на енергоспестяващите мерки, извършване на СМР възстановителни дейности и получаване на Сертификат за енергийна ефективност клас "В" с валидност 10 години. Етап 2 – Мониторинг на енергийното потребление на обекта с отчитане на гарантирания енергоефективен резултат и изплащане от Възложителя на цената на договора и съответната цена на енергията.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обекта на поръчката е изпълнение на конкретни мерки по изпълнение на СМР за въвеждане на енергийно ефективни мерки с обвързващ общ резултат, който подлежи на мониторинг с отчитане на гарантирания енергоефективен резултат и изплащане от Възложителя на цената на договора и съответната цена на енергията според спецификата на изпълнението под формата на ЕСКО договор. Разделянето на дейностите, подлежащи на изпълнение, ще направи постигането на целите на поръчката неизпълними.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 726833 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Избора на процедурата е на основание чл. 20,ал.2, т.1 от ЗОП на база прогнозната стойност на поръчката, както и с оглед принципите на ЗОП, залегнали в чл.2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Прогнозната стойност на поръчката е на база обследване за енергийна ефективност на сградата на Колежа по туризъм.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата пред Комисия за защита на конкуренцията.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.06.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Магдалена Събева Миткова

VIII.2) Длъжност

ректор на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"