Версия за печат

03400-2015-0001

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1186 от 31.05.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ, бул. Сливница №158А, За: ИРМА ДУКОВА - ДИРЕКТОР, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 741363, E-mail: ptgvarna@abv.bg, Факс: 052 741363

Място/места за контакт: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ptgvarna.com.

Адрес на профила на купувача: www.ptgvarna.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на ел енергия от доставчик последна инстанция за нуждите на ПТГ-Варна, включващо достъп и пренос през електроразпределителна мрежа

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на ел енергия от доставчик последна инстанция за нуждите на ПТГ-Варна, включващо достъп и пренос през електроразпределителна мрежа

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІI.5) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 195 от 24.11.2015 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 3400-2015-1
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

25.11.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

1.Към момента не е публикувано становище от АОП за осъществен предварителен контрол на публикувано решение №195 от 24.11.2015г, отностно законосъобразността на процедура по договаряне без обявление под Уникален № 03400-2015-0001. Датата на публикуване на решението в Регистъра на ОП е 26.11.2015г. 2. Действащият временен договор за доставка на ел.енергия за нуждите на ПТГ е сключен до размера на 20 000.00/Двадесет хиляди/ лева без ДДС. 3.Промененият и действащ Закон за енергетиката, Правилата за търговия с ел.енергия, въз основа на свободния пазар, в сила от 20.11.2015г. и Инструкциятя зя реда и условията за смяна на доставчик на клиенти, в сила от 01.04.2016г. 4.Съгласно влезлия в сила нов Закон за обществените поръчки от 15.04.2016г.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

31.05.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Ирма Дукова
Длъжност: Директор