Версия за печат

02711-2016-0044

BG-Върбица: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СИДП ДП ШУМЕН ТП ДГС ВЪРБИЦА, ул.Септемврийско въстание №133, За: Емил Димов, РБългария 9870, Върбица, Тел.: 05391 2106, E-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Върбица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgs.varbitca.dpshumen,bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgs.varbitca.dpshumen,bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: горско и ловно стопанствоДруго (моля пояснете): горско и ловно стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка чрез покупка на гуми,необходими за служебните автомобили на Държавно Горско Стопанство "Върбица",гр.Върбица за 2016г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.Върбица ул.Септемврийско въстание №133
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка чрез покупка на гуми,необходими за служебните автомобили на Държавно Горско Стопанство "Върбица",гр.Върбица за 2016г.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34351100

Описание:

Външни гуми за леки автомобили

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
2856 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 719263 от 14.03.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 21 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка чрез покупка на гуми,необходими за служебните автомобили на Държавно Горско Стопанство "Върбица",гр.Върбица за 2016г.
V.1) Дата на сключване договора
27.05.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.03.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ООД Пента С- 130289387, ул.Цветан Зангов №2, РБългария 9700, Шумен, Тел.: 054 914144

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2856 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

30.05.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ООД Пента С гр Шумен ЕИК 130289387


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор