Версия за печат

01650-2016-0002

BG-Пазарджик: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Водоснабдяване и канализация в ликвидация ЕООД гр.Пазарджик, ул. Втори януари №6, За: Румяна Шанова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 445043, E-mail: vik.pazardjik@abv.bg, Факс: 034 444023

Място/места за контакт: Румяна Шанова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.vikpz.com/.

Адрес на профила на купувача: https://www.vikpz.com/.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на превозни средства по две обособени позиции: ОП1 – Доставка на 2 броя втора употреба товарни автомобили; ОП2 – Доставка на 4 броя втора употреба високо проходими товарни автомобили - пикап: 2 броя с минимум места 5(4+1) и 2 броя с максимум места 4(3+1).”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.Пазарджик ул.Александър Стамболииски 117
Код NUTS: BG423
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

“Доставка на превозни средства по две обособени позиции: ОП1 – Доставка на 2 броя втора употреба товарни автомобили; ОП2 – Доставка на 4 броя втора употреба високо проходими товарни автомобили - пикап: 2 броя с минимум места 5(4+1) и 2 броя с максимум места 4(3+1).”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34100000

Описание:

Моторни превозни средства

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
168780 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 168780, Най-висока оферта: 168781 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 715136 от 22.02.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 11 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:“Доставка на превозни средства по две обособени позиции: ОП1 – Доставка на 2 броя втора употреба товарни автомобили;
V.1.1) Дата на сключване договора
22.04.2016 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.04.2016 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

2

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Енлайтмент ООД ЕИК 200916550, ж.к.Младост 4 бл.449 вх.2, ап.31, България 1000, София, Тел.: 02 8761695

V.1.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 51900 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 51900 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 51900, Най-висока цена 51901 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия
V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 12 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:“Доставка на превозни средства по две обособени позиции: ОП2 – Доставка на 4 броя втора употреба високо проходими товарни автомобили - пикап: 2 броя с минимум места 5(4+1) и 2 броя с максимум места 4(3+1).”
V.1.1) Дата на сключване договора
27.04.2016 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.04.2016 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

1

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Тойота Тиксим ЕООД ЕИК 11204800, Стефан Стамболов 38, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 403320

V.1.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 116880 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 116880 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 116880, Най-висока цена 116881 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

27.05.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Петър Бекяров -управител ЕНЛАЙТМЕНТ ООД; Трифон Коев - управител Тойота Тиксим ЕООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП