Версия за печат

00092-2016-0010

BG-Смолян:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРОЦЕДУРАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ

Доставки


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

I.1) Наименование и адрес

Община Смолян, бул. България №12, За: Милена Хаджиева - ст.юрисконсулт, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67610, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: Дирекция ПНО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1609.


ІI: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІI.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер

00092-2016-0010

ІI.2) Вид на процедурата

Открита процедура

ІI.3) Обект на поръчката

Доставки

ІI.4) Описание на предмета на поръчката/конкурса за проект

Обект на настоящата поръчка е „ДОСТАВКА” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП с наименование: „Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. в детските градини към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ“Звънче“ Доставките, предмет на настоящата поръчка включват: 1. Приготвяне и доставка на готова храна – обяд за деца до 3-годишна възраст. 2. Приготвяне и доставка на готова храна - сутрешна закуска, подкрепителна закуска, обяд и следобедна закуска в детските градини на територията на Община Смолян. 3. Приготвяне и доставка на готова храна - сутрешна закуска, обяд и следобедна закуска в Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“, гр. Смолян


IІI: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЖАЛВАНЕ

ІII.1) Информацията се отнася за

Цялата обществена поръчка

III.2) Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна мярка "Спиране на процедурата"

Решение за откриване

номер на решението

17

от

14.04.2016 г. 

III.4) Договор/рамково споразумение обявен/о за недействителен/о

НЕ


IV: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

26.05.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Николай Тодоров Мелемов
Длъжност: Кмет на Община Смолян