Версия за печат

00422-2016-0013

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: РЕ-ОП-36 от 20.05.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на труда и социалната политика, ул. Триадица № 2, За: Момчил Масларов - началник отдел ПО, България 1051, София, Тел.: 02 8119650, E-mail: MMaslarov@mlsp.government.bg, Факс: 02 9884405

Място/места за контакт: отдел Правно обслужване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mlsp.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://profile.mlsp.government.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Социална закрила


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„ДОСТАВКА НА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НУЖДИТЕ НА МТСП“

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на поръчката е доставка на до 10 броя фабрично нови автомобили

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34110000

Описание:

Леки автомобили

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РЕ-ОП-25 от 11.04.2016 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-726927
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2016/S 74 - 128890 от 15.04.2016 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 422-2016-13
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

726927

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

11.04.2016 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

При изготвяне на методиката за оценка и техническата спецификация е търсено най-доброто съотношение качество – цена, което обосновава поставените изисквания за по-високо качество на по-ниска цена, но посочената прогнозна стойност от 500 000 лева без ДДС може да доведе до неблагоприятния резултат - ограничаване на конкуренцията, което е нарушение на чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Също така в методиката за оценка е предвидено да се оценяват допълнително елементи и /или функции, които не са необходими за един служебен автомобил. За да се разшири кръгът на участници е необходимо да се променят техническите спецификации и методиката за оценка на офертите, което ще доведе до промяна на условията при които е обявена. Съгласно разпоредбите на закона, основанията за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка са изчерпателно посочени в чл. 39, ал. 1, т. 1 - т. 6 ЗОП, като прилагането на нормата на чл. 39, ал. 1, т. 6 ЗОП се обосновава при наличните предпоставки за това. В преценка на възложителя е да прекрати провежданата обществена поръчка при спазване на посочените законови условия. Промяната на техническите спецификации и методиката за оценка на офертите, след изтичане на срока по чл. 27а, ал. 3 ЗОП е невъзможно по реда на ЗОП и единствената законова възможност за възложителя е да прекрати процедурата и да обяви нова, която не ограничава конкуренцията.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.05.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Зорница Русинова
Длъжност: министър на труда и социалната политика