Версия за печат

00085-2016-0002

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. Г.Софийски №3, За: Елисавета Михайлова, подп. Оливер Океанов, България 1606, София, Тел.: 02 9225214, E-mail: elisaveta@vma.bg, Факс: 02 9526536

Място/места за контакт: ВМА- отдел Логистика, сектор Логистично осигуряване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.vma.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Периодична доставка на полиетиленови чували и консумативи за калолечение за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ВМА- София, гр. София, ПК 1606, ул. Г.Софийски №3
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Периодична доставка на полиетиленови чували и консумативи за калолечение за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната”, съгласно техническа спецификация- ПРиложение №1. Поръчката е изготвена в съответствие с изискванията на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП, чл.29 от Закона за управление на отпадъците и чл.5 от Наредба №1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

19640000

Описание:

Големи и малки пликове за смет от полиетилен

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
112192.8 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2016/S 008 - 009481 от 13.01.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: В - 3911 История / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: "Периодична доставка на полиетиленови чували и консумативи за калолечение за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната".
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

31.03.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

АЛЕКС 2007 ЕООД, ЕИК 123760344, кв.Три чучура, бл.51, ет.3, ап.54, България 6000, Стара Загора, Тел.: 0886 444966

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 112192.8 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.05.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

АЛЕКС 2007 ЕООД, ЕТ ВАДИАС- ВАСИЛ ДИМИТРОВ