Версия за печат

00092-2016-0006

BG-Смолян:

РЕШЕНИЕ

Номер: 21 от 11.05.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Смолян, бул. България № 12, За: инж. Васка Караджова - директор на дирекция СИОС в община Смолян, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67692, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426

Място/места за контакт: дирекция СИОС в община Смолян

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smolyan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1517.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ПО УЛ. ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВ И УЛ. НАТАЛИЯ, ГР. СМОЛЯН“.

II.3) Кратко описание на поръчката

Обхватът на поръчката включва изграждане и реконструкция на улични водопровод и канализация по ул. Полк. Серафимов и ул. Наталия и прилежащите им отклонения на територията на град Смолян.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45231110, 45232410, 45232150

Описание:

Строителни и монтажни работи по полагане на тръби
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 12 от 08.04.2016 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

00092-2016-0006

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-726664
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 92-2016-6
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

726664

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

08.04.2016 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 8, т. 2 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
10/05/2016 17:00
Да се чете:
16/05/2016 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:
11/05/2016 08:30
Да се чете:
17/05/2016 08:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на документация за участие

Вместо:
10/05/2016 17:00
Да се чете:
16/05/2016 17:00
V.9) Друга допълнителна информация:

Сроковете по т. 12 от Раздел III - Указания за подготовка на офертата и по т. 4 от Раздел V - Разглеждане, оценка и класиране на офертите от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата – Книга IV, неразделна част от документацията за участие, се коригират съобразно направените с настоящото решение промени.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

На основание §18 от ПЗР към ЗОП (Обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.) възлагането на настоящата обществена поръчка се приключва по досегашния ред, тъй като решението за откриване на процедурата е взето до влизането в сила на този закон. Приложими са процедурните правила на ЗОП (Обн. ДВ. бр. 28 от 06 Април 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., отм. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.). Постъпило е питане с вх. № ДЛ 003577 от 03.05.2016 г. по отношение на документацията за участие в настоящата процедура. От възложителя е изготвен отговор с изх. № ДЛ 003577 от 05.05.2016 г., поради технически проблеми, същият не е публикуван на сайта на Община Смолян /профил на купувача/ в същият ден – 05.05.2016 г., а на следващият работен ден - 09.05.2016 г., като на същата дата в съответствие с чл. 29, ал. 2 от ЗОП /отм./, разясненията са изпратени на посочения електронен адрес на лицето, отправило питането. От формална страна възложителят е спазил законоустановеният срок от 4 дни, в който следва да отговори на питането, като същият изтича в неработен ден – 07.05.2016 г. /събота/, поради което отговорът е публикуван и съответно изпратен на лицето, отправило питането в първият работен ден – 09.05.2016 г. /понеделник/. Съгласно разпоредбата на чл. 29, ал. 3 от ЗОП/отм./ когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти в случаите по чл. 14, ал. 3 от ЗОП/отм./ остават по-малко от три дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления. Въз основа на изложеното, считам че са налице предпоставките по чл. 27а, ал. 8, т. 2 във вр. с чл. 29, ал.3 и 4 от ЗОП /отм./, за издаване на настоящото решение за промяна.


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

11.05.2016 г. 


Възложител

Трите имена: НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН