Версия за печат

00981-2015-0004

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

национална гвардейска част, бул. Асен Йорданов №2, За: полковник Васил Стоянов Тенчев, Р България 1113, София, Тел.: 0889 314405;02 9228903, E-mail: nguard@abv.bg, Факс: 02 9228948

Място/места за контакт: полковник Васил Стоянов Тенчев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.guards-bg.com;.

Адрес на профила на купувача: http://www.guards-bg.com/index.php/procurement/protzeduri.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

ОтбранаРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 3-Т-180 от 04.09.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00981-2015-0004
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Строителните и монтажните работи, които са предмет на „1013/ Изграждане на минифутболно игрище в Националната гвардейска част”, обхващат следните части: Част „Архитектура”- игрището е разположено на свободно място на северозапад от рекреационната зона. Площта на заградения терен - игралното поле и обслужващите сервитутни зони около него, са приблизително 30,22 / 53,60 метра. Предвидено е изпълнението на оградата да е смесено - монолитни основи с единични фундаменти и стоманобетонни стени между тях и метални колове. Върху металните колове на оградата от вътрешната страна на игрището ще бъде монтирана метална ограждаща мрежа. Над металната мрежа ще бъде монтирана спортна оградна мрежа. Главният достъп е осигурен от метална врата, разположена в южния край на игрището. Игралното поле е стандартно, с размери 24 / 48 м. Около игралното поле има сервитутна зона, която е задължителна за осигуряване на необходимия комфорт при игра. Цялото оградено пространство ще бъде застлано с настилка от изкуствена трева, която трябва да отговаря на определени технически изисквания/посочени в документацията/. Част „Вертикална планировка”. Проектът по вертикална планировка е разработен въз основа на виза за проектиране, архитектурна разработка и геодезично заснемане. В проекта се разглежда пригаждането на минифутболно игрище във височинно отношение спрямо съществуващия терен. Част „Конструктивна” Проектът третира начина на изграждането на минифутболно игрище и по точно изпълнението на оградата на игрището. Предвидено е изпълнението на оградата да е смесено - монолитни основи – единични фундаменти и стоманобетонни стени между тях и метални колове раположени по осите, на които се опъва оградна мрежа. По късите страни на игрището се предвижда оградната мрежа да е с височина 200см и нагоре неметална оградна мрежа – 200см. Предвидено е изпълнението на два броя метални врати. Допълнението към проекта третира начина на изпълнението на фундаментите на осветителните стълбове и тяхното ситуиране на площадката. Част „ВК” Външното пожарогасене за района се обезпечава от съществуваща водопроводна мрежа с монтирани към нея противопожарни хидранти. При пожар ще се използват близките противопожарни хидранти /към строеви плац и към щаб на НГЧ/, както и другите съществуващи мероприятия по противопожарната служба във формированието. Отводняването на обекта ще бъде повърхностно. Подобект „ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ” Част „ЕЛЕКТРО”- Стълбовете да са със заключващи се лазерно изрязани вратички на панти. При изправяне на стълбовете отворите им да са ориентирани към шахтите. -Стълбове за осветление и осветителни тела /прожектори/ В участъка покрай игрището на 0,6м от оградата се изправят 6 бр. горещо поцинковани стоманотръбни стълбове (СТС) ф133/108/89мм – светла височина 8м (9,5м). - Захранващи кабели, тръбна мрежа, кабелни ревизионни шахти За захранване на осветителната инсталация на игрището се изгражда ново табло за прожекторно осветление /РТ-ПрО/, което се монтира върху бетонов фундамент долепен до оградата. Кабелите за захранване на осветлението ще бъдат разпределени в няколко захранващи клона. Към всеки захранващ клон да бъдат разпределени осветителните тела, така че в края им да се получават падове на напрежение, които са в рамките на допустимия - под 3%. Новата инсталирана мощност е Pинст=7,2kW. -Управление на осветлението За управление на осветлението на фасадата на таблото да се монтират бутони. Всеки стълб, с тройка прожектори на него ще се включва от отделен бутон. Подробно строително-монтажните работи са описани в инвестиционен проект за обект „1013/ Изграждане на минифутболно игрище”, който е неразделна част от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 3-Т-306 от 24.11.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Ейч ДиДоорматинг Солюшънс ООД ЕИК 131462536, ул.Кукуш № 2, сграда Телеком, ет.3, Р България 1309, София, Тел.: 02 4397911, E-mail: office@hddms.org, Факс: 02 4397912

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

1013/Изграждане на минифутболно игрище в Националната гвардейска част

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

54

ІII.7) Стойност посочена в договора
197904.22 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

19.04.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
197904.22 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

10.05.2016 г. 


Възложител

Трите имена: бригаден генерал Боян Наков Ставрев
Длъжност: командир на Националната гвардейска част