Версия за печат

00701-2015-0003

BG-Сливо поле:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530657

BG323, Община Сливо поле, гр. Сливо Поле, площад Демокрация №1, ПК 7060, За: Валентин Христов Атанасов, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.slivopole.ru-se.com..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=114&selected=236&parent_id=138.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-09-975 от 06.11.2015 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00701-2015-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка е с предмет: ДОСТАВКА на твърди горива за отопление на детски градини на територията на Община Сливо поле и административни и други сгради на Община Сливо поле за отоплителен сезон 2015/ 2016 година, по обособени позиции, както следва:2. Втора обособена позиция: Български брикети - До 6 тона за отоплителен сезон 2015/ 2016 година


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 2102-2 от 19.11.2015 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG344, ГУ-ФАРАДЕЙ ЕООД, гр. Стара Загора, ул.Св. Княз Борис №93, ет.9, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 603539, E-mail: home@ritam-bg.com, Факс: 042 600518

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на твърди горива за отопление, за отопление на детски градини на територията на Община Сливо поле и административни и други сгради на Община Сливо поле за отоплителен сезон 2015-2016г. по ОП 2 Български брикети

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1368.9 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

13.04.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1368.9 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

10.05.2016 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Валентин Хр. Атанасов
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Сливо поле