Версия за печат

01650-2016-0001

BG-Пазарджик: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Водоснабдяване и Канализация в ликвидация ЕООД - Пазарджик, ул. Втори януари 6, За: Румяна Шанова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 445043, E-mail: vik.pazardjik@abv.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.vikpz.com/.

Адрес на профила на купувача: https://www.vikpz.com/page/23/proceduri_po_zop.html.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на ПЕВП тръби и фасонни части за тях за нуждите на „В и К в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.Пазарджик
Код NUTS: BG423
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Доставка на ПЕВП тръби и фасонни части за тях за нуждите на „В и К в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик”. Изпълнителят извършва доставка, за период от 24 /двадесет и четири/ месеца, на ПЕВП тръби и фасонни части за нуждите на „ВиК в ликвидация”ЕООД, гр.Пазарджик, след предварителна заявка от Възложителя: - ПЕВП, РЕ 100 тръби за доставка на питейна вода и фасонни части за тях по артикули съгласно техническата спецификация и работно налягане РN10 и PN16 за съответния артикул; - Гофрирани двуслойни тръби от РЕ за отвеждане на канални води и фасонни части към тях по артикули от техническата спецификация и клас на якост SN4 и SN8. Количествата за всяка доставка се определят от нуждите на Възложителя и се посочват на Изпълнителя в официална заявка. Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на Договора и по отделните заявки.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44162000, 44167000

Описание:

Тръби
Фитинги

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
180000 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 63964, Най-висока оферта: 88415 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 706616 от 11.01.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 9 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на ПЕВП тръби и фасонни части за тях за нуждите на „В и К в ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик
V.1.1) Дата на сключване договора
06.04.2016 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.03.2016 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

4

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Панайот Пейчев ЕООД 102986183, ул. Одрин №3, България 8000, Бургас, Тел.: 056 815730, E-mail: office@peichev.net, Факс: 056 815730

V.1.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 180000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 180000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 63964, Най-висока цена 88415 BGN без ДДС
В Брой години 2
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

05.05.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"Панайот Пейчев" ЕООД - гр.Бургас; "Систем груп-България" ООД гр.Пловдив; "ЖОЗИ 2009"ЕООД гр.София; "Рожен Пласт" ЕООД гр. София.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП