Версия за печат

00109-2016-0015

BG-Благоевград:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРОЦЕДУРАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ

Строителство


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

I.1) Наименование и адрес

Община Благоевград, пл.Георги Измирлиев №1, За: Крум Алуминов - старши юрисконсулт, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: kaluminov@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Дирекция ПНООП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.blgmun.com/cat175/2397/ZOP-2016-15.html.


ІI: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІI.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер

00109-2016-0015

ІI.2) Вид на процедурата

Открита процедура

ІI.3) Обект на поръчката

Строителство

ІI.4) Описание на предмета на поръчката/конкурса за проект

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.


IІI: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЖАЛВАНЕ

ІII.1) Информацията се отнася за

Цялата обществена поръчка

III.2) Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна мярка "Спиране на процедурата"

Решение за откриване

номер на решението

РП-16

от

07.04.2016 г. 

III.4) Договор/рамково споразумение обявен/о за недействителен/о

НЕ


IV: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

04.05.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Атанас станкев Камбитов
Длъжност: Кмет на Община Благоевград