Версия за печат

00575-2015-0003

BG-Раковски:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Раковски, пл. България № 1, За: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски и Ана Маджарска - Гл. счетоводител в Община Раковски, Република България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2369; 03151 2036, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Място/места за контакт: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?20.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПЗ - 4 от 17.07.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00575-2015-0003
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

"Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване на енергийна ефективност на сграда в община Раковски"


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 259 от 01.12.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ ЕООД, ЕИК 175450795, бул. Симеоновско шосе № 1, вх. А, ет. 6, ап. 83, Република България 1700, София, Тел.: 0879 213383, E-mail: es_energy@abv.bg

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване на енергийна ефективност на сграда в община Раковски" 1. с. Шишманци, община Ракоовски, област Пловдив, ул. "5-та" № 1

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

30.12.2016 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
28500 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

26.02.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
28500 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящата информация се изпраща до АОП след приключване работата на изпълнителя по договора, приемането й и след разплащане на сумата по договора. Сумата е разплатена по посочената от Изпълнителя сметка на 28.04.2016г. от "ББР" АД.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

03.05.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Павел Андреев Гуджеров
Длъжност: Кмет на Община Раковски