Версия за печат

02711-2015-0124

BG-Попово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Териториално поделение ДЛС Черни Лом към СИДП ДП гр.Шумен, бул. Михаил Маджаров № 68, За: инж.Стела Атанасова, Република България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Място/места за контакт: ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlschernilom.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.dpshumen.bg/?р=391.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: горско и ловно стопанствоРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 18 от 25.05.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2015-0124
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка чрез покупка на строителни материали за нуждите на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 61 от 29.07.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

РИО ООД гр.Попово; ЕИК:125526977, ул.Възраждане №34, Република България 7800, Попово, Тел.: 0608 42515, E-mail: rio_bg@abv.bg

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка чрез покупка на строителни материали за нуждите на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
10000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

12.04.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
9936.48 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

03.05.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Григор Игнатиев Гогов
Длъжност: директор