00383-2016-0014

BG-Добрич:

РЕШЕНИЕ

Номер: P-20 от 28.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община град Добрич, ул.България №12, За: инж. Даниела Милкова, Силвия Енчева и Николай Великов, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600001, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166

Място/места за контакт: Община град Добрич, ул. България № 12

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dobrich.bg.

Адрес на профила на купувача: http://46.47.127.246/procurements.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Извършване на допълнително проектиране и реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич по Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1. Обществената поръчка включва 3 /три/ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Водоснабдяване и канализация Лот 1“; Обособена позиция № 2 – „Водоснабдяване Лот 2“ и Обособена позиция № 3 – „Водоснабдяване Лот 3“

II.3) Кратко описание на поръчката

В изпълнение на всеки един от договорите за обособените позиции участникът избран за изпълнител се предвижда да извърши следните дейности, които са свързани с изграждането на обекта и представляват условие, следствие или допълнение към него: 1. Допълнително проектиране и съпътстващите го проектантски дейности, които не са включени в първоначалния Инвестиционен проект, в съответствие със Заданието за проектиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, приложени от документацията за участие и изпълнение на дейностите по авторски надзор на изготвените проекти в резултат на допълнителното проектиране; 2. Изпълнение на СМР съгласно Техническото си предложение за изпълнение на поръчката, Инвестиционния проект и Линейния график за изпълнение на ППР и СМР, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР; 3. Действителните количества необходими за изпълнение на обекта, които са в по- голям размер от количествата предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта; 4. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на инвестиционния проект строителни продукти; 5. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и влагането им в обекта, предмет на поръчката; 6. Ще изиска от Възложителя, в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата, осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди във връзка с изпълнение на строителството, установени с изготвения от него План за безопасност и здраве на обекта, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда обекта; 7. В случаите, когато е необходимо в допълнение на инвестиционния проект извършване на проектантски работи във връзка с изграждането на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще уведоми Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране; 8. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 9. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на обекта; 10. Участие в процедурата по въвеждане на обекта в експлоатация; 11. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на обекта и въвеждането му в експлоатация; 12. Отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове на обекта; 13. Задължения предвидени в документите одобрени и прилагани по Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“ 14. Прецизно геодезическо замерване на теренната основа на обекта; 15. Всички други дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката и гаранционното поддържане на обекта, освен ако договорът или българското законодателство не ги вменяват изрично на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА или трето лице. Подробно описание на дейностите по проектиране се съдържа в Заданието за проектиране за всяка от обособените позиции, към документацията за участие са приложени и инвестиционните проекти за всяка от позициите.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: Р-18 от 14.04.2016 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-730253
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2016/S 76 - 133201 от 19.04.2016 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 383-2016-14
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

730253

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

14.04.2016 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Приложение Б: Информация относно обособените позиции: Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр.Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ 1“, т. 3 Количество или обем

Вместо:

Обособена позиция № 1 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр.Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ 1“. Изпълнението на поръчката включва по обособена позиция №1 включва дейности по: Допълнително проектиране, включващо изготвяне на план за управление на отпадъците и препроектиране на част Конструктивна към изготвеният Работен проект; Осъществяване на авторски надзор, Изпълнение на СМР, които включват: - реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 4; - реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 11; - реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 1; - реконструкция на канализационни помпени станции – 3бр: канализационна помпена станция „Иглика” ; канализационна помпена станция „Югоизток”; канализационна помпена станция „Свежест”; - изграждане на нова помпена станция за дъждовни води – 1бр; - рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа в участъците в които се предвижда реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа. Изпълнението на водопроводната и канализационна мрежа да бъде изпълнено съгласно нормативната уредба и техническите спесификации. Максималната цена за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 1 – 18 965 838.30 лева без ДДС, в т. ч: 1). За проектиране до 2 500,00 лв. без ДДС 2). За авторски надзор до 12 500,00 лв. без ДДС 3). За строителни и монтажни работи до 16 828 916.40 лв. без ДДС 3.1). За непредвидени разходи до 10 % от стойноста на строителни и монтажни работи до 1 682 891.6 лв. без ДДС 4). За закупуване/доставка/ на оборудване до 878 060.7 лв. без ДДС Участници, които са предложили цени за по-високи от посочените по-горе за отделните видове дейности, се отстраняват от участие в процедурата.

Да се чете:

Обособена позиция № 1 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр.Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ 1“. Изпълнението на поръчката включва по обособена позиция №1 включва дейности по: Допълнително проектиране, включващо изготвяне на план за управление на отпадъците и препроектиране на част Конструктивна към изготвеният Работен проект; Осъществяване на авторски надзор, Изпълнение на СМР, които включват: - реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 4; - реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 11; - реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 1; - реконструкция на канализационни помпени станции – 3бр: канализационна помпена станция „Иглика” ; канализационна помпена станция „Югоизток”; канализационна помпена станция „Свежест”; - изграждане на нова помпена станция за дъждовни води – 1бр; - рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа в участъците в които се предвижда реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа. Изпълнението на водопроводната и канализационна мрежа да бъде изпълнено съгласно нормативната уредба и техническите спесификации. Максималната цена за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 1 – 18 965 838.30 лева без ДДС, в т. ч: 1). За проектиране до 2 500,00 лв. без ДДС; 2). За авторски надзор до 12 500,00 лв. без ДДС; 3). За строителни и монтажни работи до 17 228 034,82 лв. без ДДС; 3.1). За непредвидени разходи в размер на 10 % от стойноста на строителни и монтажни работи до 1 722 803,48 лв. без ДДС. Участници, които са предложили цени за по-високи от посочените по-горе за отделните видове дейности, се отстраняват от участие в процедурата.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Приложение Б: Информация относно обособените позиции: Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 2“, т. 3 Количество или обем

Вместо:

Обособена позиция № 2 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 2“. Изпълнението на поръчката включва по обособена позиция №2 включва дейности по Допълнително проектиране, включващо изготвяне на план за управление на отпадъците и препроектиране на част Конструктивна към изготвеният Работен проект; изпълнение на СМР, включващи рехабилитация на водопроводната мрежа, обхваща западната част на града спрямо булевард Русия. Изпълнението на водопроводната мрежа да бъде изпълнено съгласно нормативната уредба и техническите спесификации. Максималната цена за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 2 – 29 155 178.20 лева без ДДС; 1). За проектиране до 30 000,00 лв. без ДДС 2). За авторски надзор до 150 000,00 лв. без ДДС 3). За строителни и монтажни работи до 25 453 918.2 лв. без ДДС 3.1). За непредвидени разходи до 10 % от стойноста на строителни и монтажни работи до 2 545 391.8 лв. без ДДС 4). За закупуване/доставка/ на оборудване до 1 951 736.3 лв. без ДДС Участници, които са предложили цени за по-високи от посочените по-горе за отделните видове дейности, се отстраняват от участие в процедурата.

Да се чете:

Обособена позиция № 2 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 2“. Изпълнението на поръчката включва по обособена позиция №2 включва дейности по Допълнително проектиране, включващо изготвяне на план за управление на отпадъците и препроектиране на част Конструктивна към изготвеният Работен проект; изпълнение на СМР, включващи рехабилитация на водопроводната мрежа, обхваща западната част на града спрямо булевард Русия. Изпълнението на водопроводната мрежа да бъде изпълнено съгласно нормативната уредба и техническите спесификации. Максималната цена за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 2 – 29 155 178.20 лева без ДДС в т.ч.: 1). За проектиране до 30 000,00 лв. без ДДС; 2). За авторски надзор до 150 000,00 лв. без ДДС; 3). За строителни и монтажни работи до 26 341 071,09 лв. без ДДС; 3.1). За непредвидени разходи в размер на 10 % от стойноста на строителни и монтажни работи до 2 634 107,11 лв. без ДДС. Участници, които са предложили цени за по-високи от посочените по-горе за отделните видове дейности, се отстраняват от участие в процедурата.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Приложение Б: Информация относно обособените позиции: Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция "Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 3", т. 2 Количество или обем

Вместо:

Обособена позиция № 3 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 3“. Изпълнението на поръчката включва по обособена позиция №3 включва дейности по Допълнително проектиране, включващо изготвяне на план за управление на отпадъците и препроектиране на част Конструктивна към изготвеният Работен проект; изпълнение на СМР, включващи рехабилитация на водопроводната мрежа, обхваща източната част на града спрямо булевард Русия. Изпълнението на водопроводната мрежа да бъде изпълнено съгласно нормативната уредба и техническите спесификации. Максималната цена за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 3 – 13 748 193.50 лева без ДДС. Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер до 27 822 802.99 лева без ДДС, в т.ч.: 1). За проектиране до 17 500,00 лв. без ДДС 2). За авторски надзор до 87 500,00 лв. без ДДС 3). За строителни и монтажни работи до 11 885 397.3 лв. без ДДС 3.1). За непредвидени разходи до 10 % от стойноста на строителни и монтажни работи до 1 188 539.7лв. без ДДС 4). За закупуване/доставка/ на оборудване 1 138 512.8 лв. без ДДС Участници, които са предложили цени за по-високи от посочените по-горе за отделните видове дейности, се отстраняват от участие в процедурата.

Да се чете:

Обособена позиция № 3 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 3“. Изпълнението на поръчката включва по обособена позиция №3 включва дейности по Допълнително проектиране, включващо изготвяне на план за управление на отпадъците и препроектиране на част Конструктивна към изготвеният Работен проект; изпълнение на СМР, включващи рехабилитация на водопроводната мрежа, обхваща източната част на града спрямо булевард Русия. Изпълнението на водопроводната мрежа да бъде изпълнено съгласно нормативната уредба и техническите спесификации. Максималната цена за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 3 – 13 748 193.50 лева без ДДС. Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер до 27 822 802.99 лева без ДДС, в т.ч.: 1). За проектиране до 17 500,00 лв. без ДДС; 2). За авторски надзор до 87 500,00 лв. без ДДС; 3). За строителни и монтажни работи до 12 402 903,18 лв. без ДДС; 3.1). За непредвидени разходи в размер на 10 % от стойноста на строителни и монтажни работи до 1 240 290,32 лв. без ДДС. Участници, които са предложили цени за по-високи от посочените по-горе за отделните видове дейности, се отстраняват от участие в процедурата.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
08/06/2016 17:00
Да се чете:
29/06/2016 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи:

Вместо:
08/06/2016 17:00
Да се чете:
29/06/2016 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите:

Вместо:
09/06/2016 14:00
Да се чете:
30/06/2016 14:00
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Поле III.2.3) Технически възможности "A.1", "А.2" и "А.3" (дясно): Изисквано минимално/ни ниво/а:

Да се чете:

*Забележка: При участие за повече от една обособена позиция, Възложителят ще приеме, че участник покрива изискването по раздел III.2.3 (дясно) "A.1", "А.2" и "А.3" за всяка обособена позиция, в случай че докаже изпълнени еднакви или сходни обект/и, чиито дължини сумарно покриват изискванията за дължина за всяка обособена позиция поотделно, без да покриват сумата от изискуемите дължини на всички обособени позиции, за които се участва.

V.9) Друга допълнителна информация:

В документацията за участие, публикувана в профила на купувача са променени следните документи: 1. Документация за участие - коригирана;


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 09 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Йордан Тошков Йорданов
Длъжност: Кмет на Община град Добрич