Версия за печат

00085-2016-0007

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 619 от 27.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Военномедицинска академия, бул. Св.Георги Софийски №3, За: инж.Станимир Янчев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9225235, E-mail: stanimiryanchev@vma.bg, Факс: 02 9526536

Място/места за контакт: Отдел Логистика

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия – София и подчинените и структури в страната по пет обособени позиции

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата поръчка включва ивършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия – София и подчинените и структури в страната, съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при условията и реда на Закона за обществените поръчки.Дейностите по предмета на поръчката се извършват в съответствие със специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда и всички други норми, регулиращи транспорта и обезвреждането на опасни болнични отпадъци включително Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците, Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

90524300

Описание:

Услуги по третиране и обезвреждане на биологични отпадъци

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 211 от 10.02.2016 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-712623
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2016/S 30 - 48417 от 12.02.2016 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 85-2016-7
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

712623

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

10.02.2016 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

На основание чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП (посл. ред. изм. и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г., отм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) във връзка с § 18 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗОП (обн . ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.) обособена позиция № 5 - МБАЛ - Сливен се прекратява, тъй като единственият участник подал оферта е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия. Съгласно информацията, посочена в раздел ІІ.2.1) „Прогнозна стойност, без да се включва ДДС” в Обявлението за поръчка прогнозната стойност за обособена позиция № 5 е 6 330,00 лв. без ДДС, участникът „ЛОВАМЕД ГРУП“ ООД за Обособена позиция № 5 е предложил 9 152,64 лв. без ДДС. Възложителят изрично е изискал в раздел ІІІ, т.8 от документацията за участие следното: „ВАЖНО Посочената максимална обща прогнозна стойност и максималните прогнозни стойности по обособените позиции представляват финансовия ресурс, с който разполага Възложителят за изпълнението на поръчката. Ценови предложения на участниците, които надвишават определената от Възложителя прогнозна стойност, посочена в ПРИЛОЖЕНИЕ Б на обявлението за поръчката за всяка обособена позиция, респ. които надвишават определения от Възложителя размер за максимално допустимите разходи за изпълнение на услугата за съответната обособена позиция ще бъдат отстранявани от участие в процедурата. Възложителят си запазва правото да извърши повторение на услугата при условията на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП.”

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

обособена позиция № 4 - МБАЛ Сливен

IV.4) Най-ниска оферирана цена

9 152,64 лв. без ДДС

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: полк. доц. Любомир Светославов Алексиев, упълномощено лице, съгласно Заповед № 596/22.04.2016 г.
Длъжност: заместник - началник на ВМА по войсковото медицинско снабдяване в страната и извън територията на страната