Версия за печат

00085-2016-0007

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 618 от 27.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Военномедицинска академия, бул. Св.Георги Софийски №3, За: инж.Станимир Янчев, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225235, E-mail: stanimiryanchev@vma.bg, Факс: 02 9526536

Място/места за контакт: Отдел Логистика

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия – София и подчинените и структури в страната по пет обособени позиции

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата поръчка включва ивършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия – София и подчинените и структури в страната, съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при условията и реда на Закона за обществените поръчки.Дейностите по предмета на поръчката се извършват в съответствие със специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда и всички други норми, регулиращи транспорта и обезвреждането на опасни болнични отпадъци включително Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците, Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

90524300

Описание:

Услуги по третиране и обезвреждане на биологични отпадъци

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 211 от 10.02.2016 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-712623
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2016/S 30 - 48417 от 12.02.2016 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 85-2016-7
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

712623

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

10.02.2016 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

На основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП (посл. ред. изм. и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г., отм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) във връзка с § 18 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗОП (обн . ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.) да се прекрати процедурата по обособена позиция № 4 - МБАЛ -гр.Плевен, тъй като няма подадена нито една оферта.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

обособена позиция № 4 - МБАЛ -гр.Плевен

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: полк. доц. Любомир Светославов Алексиев, упълномощено лице със Заповед № 596/22.04.2016 г.
Длъжност: заместник-началник на ВМА по войсковото медицинско снабдяване в страната и извън територията на страната