Версия за печат

01158-2015-0009

BG-Варна:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, Клон ТП Пристанище Варна, пл.Славейков 1, За: Елеонора Жекова, РБългария 9000, Варна, Тел.: 052 684611, E-mail: e.zhekova@bgports.bg, Факс: 052 655902

Място/места за контакт: Клон ТП Пристанище Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgports.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/30.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Пристанищни дейностиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 11-00-5-15 от 23.03.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01158-2015-0009
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на поръчката включва ежемесечен драгаж в утаителя на р. Провадийска и подхода към него, както и транспортиране и съхранение на драгираните утайки. Драгирането следва да се извърши с подходящо драгажно средство с електрическо или дизелово задвижване, гарантиращо транспортиране на утайките до депото. Утайките се транспортират с хидротранспорт по тръбопровод. Съществуващият тръбопровод е с диаметър 820 мм и при използването му трябва да се осигури скорост на транспортиране, предотвратяваща задържането на утайки в него. Изпълнителят може да използва и свой тръбопровод в зависимост от параметрите на драгажното средство. Преди започване на драгажните работи ще бъдат извършени начални промери в утаителя и подхода към него, които ще послужат за база на следващите месечни промери и отчети. За отчитане на месечния обем на драгираните количества, Изпълнителят извършва за своя сметка ежемесечни промери. При приемане на окончателно завършената работа се извършват окончателни промери. Началните и окончателните промери са за сметка на Възложителя.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 13 от 24.08.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Строителен и технически флот АД, ЕИК 103328302, ул.Дунав 5, ет.5, РБългария 9000, Варна, Тел.: 052 602472, E-mail: stf.ad.varna@gmail.com, Факс: 052 602470

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него, чрез драгиране на втока от река Провадийска и част от натрупаните до началото на драгирането маси, в обем не повече от 120 000 куб.м., съгласно техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представените на тази база оферта и техническо предложение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
1290000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

18.04.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1290000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Изплатена сума от ДП Пристанищна инфраструктура - 516 000 лева, изплатена сума от Консорциум Девня АД - 774 000 лева.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

26.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Румен Александров Арабаджиев
Длъжност: Директор клон ТП Пристанище Варна