Версия за печат

01118-2016-0004

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 0094-1027 от 25.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул.Г.Й.В.Гурко № 6, За: Георги Грудев, България 1000, София, Тел.: 02 9492324, E-mail: ggrudev@esmis.government.bg, Факс: 02 9492404

Място/места за контакт: гр. София, ул. Г.Й.В. Гурко № 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.esmis.government.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: ИА ЕСМИС изгражда, поддържа, развива,експлоатира и управлява Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, която е част от Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при обявяване на извънредно положение, военно положение и/или положение на война.


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на материали и компоненти за нуждите на ИА ЕСМИС“, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставки на съобщителни кабели със съоръжения и материали към тях за кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на силови кабели, електроапаратура и електроматериали за напрежения до и над 1000 V за поддръжка електрозахранването на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение“ ;Обособена позиция № 3 – „Доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд и обектите със специално предназначение“.

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на материали и компоненти за нуждите на ИА ЕСМИС, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставки на съобщителни кабели със съоръжения и материали към тях за кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата й инфраструктура“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на силови кабели, електроапаратура и електроматериали за напрежения до и над 1000 V за поддръжка електрозахранването на ЕЕСМ и обектите със специално предназначение“ ;Обособена позиция № 3 – „Доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд и обектите със специално предназначение“. Пълното описание на отделните артикули по обособени позиции се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие, която може да бъде намерена в профила на куповача на интернет страницата на ИА ЕСМИС : https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

44190000, 43320000, 44320000, 31700000

Описание:

Различни видове строителни материали
Строително оборудване
Кабели и свързани с тях продукти
Електронни, електромеханични и електротехнически принадлежности

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 0094-900 от 11.04.2016 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-727228
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2016/S 74 - 129122 от 15.04.2016 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1118-2016-4
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

727228

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

11.04.2016 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
23/05/2016 17:00
Да се чете:
25/05/2016 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

Вместо:
23/05/2016 17:00
Да се чете:
25/05/2016 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите

Вместо:
25/05/2016 14:00
Да се чете:
26/05/2016 14:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Атанас Георгиев Темелков
Длъжност: Заместник изпълнителен директор на ИА ЕСМИС