Версия за печат

00470-2016-0004

BG-с. Черноочене: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, с. Черноочене, ул. Шеста №9, За: Кенан Бейтула Нешад - Директор на дирекция Специализирана администрация, Република България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6348, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Място/места за контакт: с. Черноочене, ул. Шеста №9
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Борсова сделка за доставка на гориво - смазочни материали за транспортните средства - общинска собственост на Община Черноочене, Област Кърджали: горива-бензин А - 95Н, дизелово гориво; масла за ДВГ, антифриз; спирачна течност и течност за чистачки."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Община Черноочене
Код NUTS: BG425
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

"Борсова сделка за доставка на гориво - смазочни материали за транспортните средства - общинска собственост на Община Черноочене, Област Кърджали: горива-бензин А - 95Н, дизелово гориво; масла за ДВГ, антифриз; спирачна течност и течност за чистачки."

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000, 09132000, 09200000, 09211000

Описание:

Горива
Бензин
Нефтопродукти, продукти от въглища и маслопродукти
Смазочни масла и препарати


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
248405 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 213 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Борсов договор №213, за покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членове на "Софийска стокова борса"АД
V.1) Дата на сключване договора
20.04.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
08.04.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Бент Ойл АД, ЕИК: 200852966, гр. София, бул. България №49, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 8183044

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 248405 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

22.04.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"Бент Ойл" АД гр. София, бул. "България" №49, ЕИК: 200852966


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Стоките предмет на настоящата поръчка са определени по списък предложен от Държавната комисия по стокови борси и тържища, чиято доставка може да бъде изпълнена на стоковата борса. Списъкът на тези стоки е одобрен от Министерски съвет в правилника за прилагане на Закона. С избраната процедура се постига реализирането на целите и принципите на ЗОП, а именно: осигуряване на ефективност при разходване на бюджетните средства, публичност, прозрачност, свобода и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, гарантиране на спазването на търговската тайна на кандидатите и техните предложения.